"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-18

Baltics donationsstiftelse satsar på toppforskare vid Umeå universitet

NYHET Tack vare stöd av Baltics donationsstiftelse kan Umeå universitet rekrytera en framstående forskare inom neurovetenskap och behålla en av Sveriges mest lovande fysiker. Stiftelsen stöttar också universitetets utveckling inom området fotonik.

– Stödet från Baltics donationsstiftelse är oerhört värdefullt i arbetet med att utveckla Umeå universitet till ett av landets främsta forskningsuniversitet, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Umeå universitet kan tack vare 4,4 miljoner kronor från Baltics donationsstiftelse inrätta en forskarassistenttjänst i molekylär neurovetenskap och knyta doktor Sara Wilson till Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM.

Modeller för neurala nätverk

Sara Wilson forskar om det centrala nervsystemet. Som postdoc vid Umeå universitet kom hon, tillsammans med bland andra professor Thomas Edlund, fram till när centrala nervsystemet bildades under fosterutvecklingen och den molekylära mekanismen som styr utvecklingen. Resultaten fick stort internationellt genomslag och ändrade den gängse synen på dessa processer.

Hon fortsatte sitt forskningsarbete vid Columbia University, New York, och det världsledande centret för neurovetenskap vars forskare de senaste åtta åren fått tre Nobelpris och ett Kavlipris inom Neurobiologi.

Sara har under sin tid vid Columbia utvecklat modellsystem, verktyg och idéer som bas för framtida studier för att identifiera den molekylära och cellulära grunden för hur neronala nätverk bildas, studier som är av största vikt för att vi på sikt skall kunna skapa strategier för att återställa funktion hos det skadade eller sjuka mänskliga nervsystemet.

Baltics donationsstiftelse tilldelar professor Mattias Marklund ett excellensbidrag på totalt 3,5 miljoner kronor.

Mattias Marklund är en av Sveriges mest lovande unga fysiker. Detta bevisas inte minst i och med att han är en av endast sju unga svenskar som erhållit en miljon euro i Starting Independent Researcher Grant Award från Europeiska forskningsrådet.

Institutionen för fysik vid Umeå universitet har genomgått en remarkabel föryngring och är i dag en av landets bästa forskningsmiljöer inom sitt område. I universitetets fördelning av karriärbidrag till de mest lovande unga forskarna tilldelades fysik åtta bidrag av åtta sökta. Totalt fördelades 70 bidrag vilket innebär att fysik fick mer än 10 procent av alla karriärbidrag som fördelades.

Från opriska fibrer till svarta hål

– Mattias Marklund är den klart lysande stjärnan bland dessa unga Umeåfysiker och helt avgörande för att framgången skall fortsätta. Han har varit föremål för en rad värvningsförsök från andra lärosäten i landet. Umeå universitet har därför avsatt centrala resurser för att matcha de erbjudanden han har fått. Stödet från Baltics donationsstiftelse är avgörande för att han ska stanna i Umeå, menar Göran Sandberg.

Mattias MarklundMattias forskning uppvisar stor bredd – från optiska fibrer och havsvågor till kvantteori och svarta hål. Ett viktigt forskningsområde rör plasmafysik i starka gravitationsfält. Ett annat rör vår förståelse av växelverkan ljus och materia. Exempelvis kan ljusstrålar, som i klassisk fysik inte är intresserade av varandra, i modern fysik krocka med varandra.

Mattias Marklund har varit drivande för att sammanföra teori och experiment inom ett nytt område av fysiken där högenergifysik bedrivs med hjälp av lasrar och oprövade förutsägelser som till exempel ljuskrockar, testas. Sådana tester är viktiga för förståelsen av naturens symmetriprinciper. Marklund har också varit ledande kring studiet av helt nya effekter som ljuskollaps och fotonacceleration i kvantvakuum, vilka är av intresse för framtida lasersystem.

Solceller som kan lösa energiproblemen

Ludvig Edman är en annan framstående forskare vid institutionen för fysik. Han tilldelas tillsammans med Mattias Marklund och professor Ove Axner totalt 5,5 miljoner kronor för att bygga upp en ny forskargrupp som arbetar med tillämpad fysik, så kallad fotonik där grundvetenskapliga upptäckter från andra fysikgrupper kan omvandlas till praktisk nytta och produkter.

Både Edmans och Marklunds forskningsgrupper intresserar sig för forskning kring solceller.

Solceller som omvandlar solenergi till elektrisk energi skulle kunna vara ett effektivt sätt att lösa världens energiproblem. Problemet är att dagens kommersiellt tillgängliga solceller är för dyra att tillverka och är baserade på råmaterial av begränsad tillgång.

Tillgången på nyligen upptäckta organiska, elektroniska material erbjuder en möjlighet att utveckla solceller som kan tillverkas på ett extremt billigt sätt – i en tryckpress.

Ludvig Edman leder en forskargrupp som utvecklar organisk elektronik, bland annat i form av ljus-emitterande elektrokemiska celler, LEC:er. Gruppen har nyligen demonstrerat LEC:er med rekordprestanda vad gäller operativ livslängd och energikonverteringsgrad.

Bild: Mattias Pettersson

Om Balticgruppens donationsstiftelse

Balticgruppens ägare donerade i december 2007 100 miljoner kronor till Umeå universitet för utveckling av utbildning och forskning vid Umeå universitet.

Balticgruppen är ett fastighetsbolag som valt att göra samtliga sina satsningar och investeringar i Umeå. Fastighetsbeståndet omfattar omkring 250 000 m² och består i huvudsak av kommersiella fastigheter, fastigheter för Umeå universitet samt bostäder där det senaste tillskottet "trivselboende för äldre umebor" nu är under konstruktion.

Redaktör: Carina Dahlberg