"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-17

Bättre utformad IT minskar risken för stress

NYHET Ökad användning av IT i organisationer i kombination med förändrade arbetsformer leder för många människor till stress, oro och oförmåga att hinna med sitt arbete. I en ny avhandling visar Rikard Harr, Umeå universitet, att det kan bero på att informationsteknik ofta utvecklas utifrån bristfällig förståelse för hur samarbete mellan människor fungerar på olika arbetsplatser.

I avhandlingen pekar Rikard Harr på de utmaningar som människor i dagens organisationer ställs inför och som måste hanteras för att undvika negativa konsekvenser som ökad stress och reducerad effektivitet. Problemen uppstår när flera parallellt löpande projekt, helt eller delvis IT-beroende, kräver att individen dels måste bedriva enskilt arbete, dels måste kommunicera och sprida information i samarbete med andra. Harr menar att arbetssituationen kan förbättras om informationstekniken är anpassad så att det är möjligt att hantera både ett individuellt arbete och samarbeten med andra. Tekniken måste kunna stödja samarbetande individers vilja och behov – inklusive användningen av IT - i relation till arbetssituationen.

- Det innebär bland annat att IT-stöd måste utformas så att de enkelt kan användas tillsammans med andra system och att de även kan anpassas till de upplevda behov användarna har, förklarar Rikard Harr.

Studien visar också hur individer på olika sätt försöker att kringgå tekniken när de blir störda i sitt arbete. I ett av de projekt Harr följt i sin undersökning skedde samarbete till stor del via en ständigt pågående videokonferens. När deltagarna inte ville bli störda i sitt arbete använde de sig av olika strategier för att visa detta, till exempel genom att vrida bort eller stänga kameran. Harr menar att människor själva hittar lösningar för hur tekniken kan användas när den inte stödjer ett visst beteende eller behov.

- I framtidens teknik måste även beteenden och sociala sammanhang kunna ”läsas av” och utnyttjas om människor ska känna att de får rätt stöd av den. Men samtidigt måste individens egna villkor respekteras. Det får inte bli så att människan känner sig bevakad hela tiden, utan man måste känna att man själv har kontroll över situationen.

Måndagen den 21 december försvarar Rikard Harr, Institutionen för informatik, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Striking a Balance: Managing Collaborative Multitasking in Computer-supported Cooperation. Svensk titel: Att hitta balansen: Hanterandet av deltagande i flera instanser av datorstött samarbete. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal MA 121, MIT-huset. Fakultetsopponent är Docent Oskar Juhlin, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet och KTH, Stockholm, Sverige. Disputationen kommer att hållas på svenska.

För mer information kontakta:Rikard Harr, Institutionen för informatik, Umeå universitetTelefon: 070-2024608
E-post: rikard.harr@informatik.umu.se

Läs hela avhandlingen
 

Redaktör: Eva Stoianov