"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-23

Betydelsen av kön, social klass och etnicitet i gymnasieskolans naturvetenskapliga utbildning

NYHET Hur man kan utmana föreställningar om kön, social klass och etnicitet på gymnasieskolans naturvetarprogram undersöks i Eva Nyströms doktorsavhandling i pedagogiskt arbete.

Hur vi agerar och talar om oss själva och andra när det gäller naturvetenskap och matematik i skolan har betydelse. Välkända mönster av ojämställdhet och ojämlikhet reproduceras om och om igen samtidigt som de också utmanas och överskrids bland lärare och elever.

Sju gymnasielärare på två skolor har under ett antal terminer arbetat tillsammans med forskaren Eva Nyström för att undersöka hur kön och andra kategorier som social klass och etnicitet görs betydelsebärande i förhållande till naturvetenskaplig utbildning. Syftet har varit att synliggöra och försöka förändra icke jämställda/jämlika klassrum genom små projekt i den vanliga naturvetenskapliga undervisningen.

Vid regelbundna träffar har forskargruppen studerat litteratur och samtalat om klassrumsprojekten samt de frågeställningar som dykt upp under arbetets gång. Analysen av samtalen visar hur förställningar om den ”typiska” naturvetareleven och naturvetarläraren, om pojkar, flickor, invandrarelever osv. påverkar undervisning och lärande i naturvetenskap. Samtidigt visar resultaten att det finns förskjutningar i förståelsen av vad det innebär att t.ex. vara kvinna och fysiklärare eller invandrarelev och naturvetare och att det finns möjlighet till förändring mot en mer jämställd och jämlik skola.

Forskning där praktiker (i detta fall lärare) och forskare arbetar tillsammans för att undersöka och förändra en verksamhet kallas ibland aktionsforskning. En del av forskningsprojektets syfte har även varit att undersöka hur väl en sådan forskningsansats fungerar. Sammanfattningsvis har projektet både visat på svårigheter och förtjänster. Sättet att forska har t.ex. mött motstånd i form av ifrågasättande av huruvida aktionsforskning är att betrakta som ”riktig” forskning; om vem som egentligen forskar och hur det hela ska gå till. Förtjänsterna har bl.a. legat i att nya frågeställningar väckts och utvecklats under projektets gång och därmed gett både praktiker och forskare inflytande över forskningen.

Fredagen den 1 juni försvarar Eva Nyström, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Talking and Taking Positions. An encounter between action research and the gendered and racialised discourses of school science”. (Svensk titel: Tala och Utmana. Ett möte mellan aktionsforskning och naturvetenskapens könade och rasifierade diskurser i skolan.) Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal MA 121, MIT-huset. Opponent är professor Lyn Yates, University of Melbourne, Australien.

Eva Nyström har tidigare arbetat som gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen samt matematik på olika skolor i Umeå och Skåne.

Kontaktuppgifter: eva.nystrom@educ.umu.se Tel: 090-786 57 37 eller 070-255 55 83

Redaktör: Lars Erik Öhlund