"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-12

Bilder som källa i forskning om lärarrollen

NYHET Vilka föreställningar har lärarstudenter om sin kommande yrkesroll? Hur inverkar olika betydelser av kön på de föreställningarna? Det är några frågor som Eva Skåreus har sökt svar på i bilder skapade av bildlärarstudenter vid Umeå universitet.

Ett oväntat resultat i bildanalyserna är att kvinnorna respektive männen gestaltar sitt läraruppdrag olika. För männen är det en social gruppaktivitet medan kvinnorna gestaltar uppdraget som en individuell uppgift. Även kroppens betydelse i dessa bilder varierar mellan könen. Kvinnorna har inte i lika hög grad med sina kroppar i bilderna som männen. Här kan sexualiserad reklam och liknande bilder i medielandskapet ha påverkat, men det kan även tolkas som representationer av makt- eller legitimitet i en tänkt yrkespraktik.

De flesta studentbilderna framhåller lärarens personlighet i yrkesutövningen. Gränsen mellan att vara personlig eller privat i sin lärarroll är då flytande och i flera bilder kan olika karaktärer från filmer eller hjälteideal återfinnas. I samtliga bilder gestaltas bild- och medieämnet som en central del av läraryrket.

Att gestalta sig omgiven av konstbilder eller i populärkulturella bilder samtidigt som utbildningens krav och utmaningar finns med, visar på den läroprocess det är att skola in sig i ett yrke. Som resultat är det förväntat, men i avhandlingen tolkas det som att skolämnet Bild ger legitimitet och auktoritet i yrkesutövningen.

Avhandlingen Digitala speglar bygger på analys och tolkning av studentbilder. Materialet har 59 bildlärarstudenter skapat i en kurs vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet under åren 2000–2002. Bilderna har varit en examinationsuppgift i digital bildbehandling och producerats inom temat "Vem är du som lärare?". I analyserna har bilderna betraktats som en arena för reflektioner kring och problematisering av yrkesrollen och därigenom antagits representera föreställningar, förgivettaganden och förväntade erfarenheter inför läraryrket. Vad som visualiserats har inte studerats som individuella uttryck, utan snarare som en uppsättning av olika trovärdiga läraregestalter på en utbildning. I analyserna och tolkningarna har en kombination av genusteorier, semiotiska och sociokulturella teorier använts.

Fredagen den 21 september försvarar Eva Skåreus, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Digitala speglar – föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal F, Humanisthuset. Opponent är professor Liv Merete Nielsen, Estetiske fag, Høgskolan i Oslo, Norge.

Kontaktuppgifter: eva.skareus@educ.umu.se
Tel: 090-786 60 13 eller 070-697 20 08

Redaktör: Lars Erik Öhlund