"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-22

Bio4Energy – världsledande energiforskning

NYHET Regeringen har beviljat Bio4Energy 200 miljoner kronor under fem år för att bedriva spetsforskning inom området energikombinat och bioraffinaderi. Det blir ett av tjugo nationella strategiska forskningsområden.

Bakom ansökan står Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och SLU Umeå. Hela arbetet sker i nära samverkan med industrin, framförallt i Örnsköldsvik och Piteå. Totalt omfattar konstellationen mer än tjugo olika forskningsföretag och industriella partners.

Idealiskt upplägg

– Som jag ser det är hela upplägget näst intill idealiskt, säger Stellan Marklund, professor vid Umeå universitet. Akademi och företag i regionen kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Vi har spetskompetens inom såväl grundforskning som applicerad forskning och vi har företag som ligger mycket långt framme inom sina respektive områden. Dessutom är allt geografiskt samlat från Övik i söder till Luleå i norr. För kompetens som inte finns här har vi samarbete med partners på andra håll.

Skogen som råvara

– Vår huvudtes för Bio4Energy är ”Skogen som råvara”, Arbetet började officiellt den 1 januari och kommer att bedrivas inom olika forskningsplattformar, vilka arbetar var för sig men i nära samverkan med varandra.

Feedstock är forskningsplattform för råvaran och huvudsyftet är att förse övriga plattformar med den råvara som behövs. Umeå Plant Science Centre ingår här och utöka sin forskarverksamhet till att även omfatta barrträd.

Pre-treatment är plattformen för att utveckla olika sätt att separera eller grovsortera beståndsdelar från veden innan den går in i sina huvudprocesser. Exempel på detta är bark som innehåller många ämnen som kan vidareförädlas, pelletstillverkning och torrifiering. Möjligheterna att ta ut nanofraktioner ska också studeras.

Huvudplattformarna är de kemiska och termiska plattformarna. Inom den kemiska plattformen kommer forskning att bedrivas på både traditionella massaprocesser
och på bioraffinaderiprocesser. I massaprocesserna finns många möjligheter att utnyttja sidoströmmar till nya produkter och inom bioraffinaderiområdet kan ett stort antal nya processer och produkter utvecklas.

Utnyttja trädens alla beståndsdelar

– Jag ser enorma möjligheter för detta område, fortsätter Stellan Marklund. Hela industrin står bakom oss, eftersom de inser nödvändigheten av att hitta nya produkter och möjligheter att konkurrera på basis av den råvara som finns här. Det blir allt viktigare att utnyttja trädets alla beståndsdelar. Genom att dessa pengar styrs av forskningsbehoven, och inte av industrins möjligheter att finansiera olika projekt, kan vi utforska många spår varav några annars skulle förbli outforskade.

Den termiska plattformen fokuserar på energi och råvara som kan vidareförädlas. Här finns mycket forskning inom företag och universitet att bygga den vidare utvecklingen på. Syntesgasen som framställs vid förgasning kan förädlas till drivmedel men även användas som råvara i fortsatta kemiska processer.

Alltid ett miljöperspektiv

– I hela projektet ingår ytterligare forskningsplattformar. Processintegration är en plattform som kommer att studera hur man genom synergier mellan olika företag kan få ut mesta möjliga värdet ur vedråvaran. Katalys är viktigt inom många av processerna i ett bioraffinaderi och studeras därför inom en särskild plattform. Slutligen finns en miljöplattform som griper in i de övriga plattformarna. Det vi gör måste alltid ha ett miljöperspektiv.

– För Bio4Energy har vi en rådgivande församling som helt består av representanter från industrin. Det är en viktig grupp för relevant input och det är positivt att industrin är ivrig att vara med i detta.

– Aktiviteterna startar successivt upp och från och med det tredje året får vi 50 miljoner per år. Efter fem år kommer en internationell expertgrupp att utvärdera arbetet och om de bedömer att satsningen är lyckad, kommer pengarna att
permanentas. Det här är en helt rätt satsning som kan ge Sverige en framskjuten roll inom forskningen, slutar Stellan Marklund.

Läs mer (på engelska) på www.bio4energy.se

Redaktör: Eva Lundmark/Karin Wikman