"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-13

Blockerad nerv minskar smärta vid höftfraktur hos äldre patienter

NYHET Patienter med höftfraktur som får lårbensnerven blockerad efter en höftfraktur har mindre ont och behöver mindre smärtstillande medel än de som inte får det, visar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– Smärta är komplext och kräver individualiserat synsätt utifrån varje patient som tillägg till evidensbaserade riktlinjer för bedömning och smärtlindring, säger Anna Unneby, doktorand vid Institutionen för omvårdnad och Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, ortopedi.

Smärta är komplext

I sin avhandling visar Anna Unneby att patienter som får en femoralisblockad, det vill säga får en tillfällig blockering av lårbensnerven så att nervimpulserna till hjärnan dämpas, skattar att de drabbades av lägre smärta och behöver mindre mängd smärtstillande läkemedel än en kontrollgrupp som bara fick smärtstillande behandling med opioider i väntan på operation. Detta gällde även för patienter med demenssjukdom. Att få blockad eller inte, påverkade inte förekomsten av de vanligaste komplikationerna före och efter operation.

Avhandlingen visar också att patienterna upplevde en stor variation i smärta. De hanterade smärtupplevelsen på sitt eget sätt men kände sig också beroende av personalens vilja att lindra. Beskrivningen av smärtlindringen upplevdes väldigt olika. Vissa upplevde smärtbehandlingen som livräddande, oavsett typ av behandling, medan andra beskrev det som en nära döden-upplevelse.

Vårdpersonalen beskrev att blockaden satte agendan för omvårdnaden innan operation beroende på om blockaden lyckades eller inte. Det krävdes tajmning och behov av att anpassa kommunikationen. Men också att personalen stod inför etiska utmaningar, av att göra gott men inte skada och att smärtlindra utan biverkningar.

Avhandlingen baseras både på en randomiserad kontrollerad studie och intervjustudier. I den randomiserade studien lottades patienterna lottades till vilken smärtbehandling de skulle få, femoralisblockad och smärtstillande vid behov jämfört med enbart smärtstillande med opioider. Olika skattningsinstrument användes för att skatta och bedöma smärta respektive akut förvirringstillstånd. Efter operation utfördes en intervju med olika skattningsinstrument. Efter studien bedömdes skattningarna och journalerna för att bland annat bedöma komplikationer. De andra två studierna i avhandlingen baseras på individuella semistrukturerade intervjuer med patienter och vårdpersonal.  

Anna Unneby är sjuksköterska med smärta som specialitet på Ortopedkliniken i Umeå samt gruppträningsinstruktör på Iksu.

Om disputationen

Om disputationen:
Anna Unneby, Institutionen för omvårdnad, försvarade 10 juni sin avhandling Smärta och Smärtbehandling med femoralisblockad. Effekter och Erfarenheter: äldre patienter och personalens perspektiv. Opponent Bengt Nellgård, Göteborgs universitet. Huvudhandledare Birgitta Olofsson.

Kontakt

Anna Unneby
Universitetsadjunkt (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 41