"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-03

Bra med högre krav på lärarutbildning

NYHET – Den vetenskapliga förankringen på lärarutbildningarna måste bli bättre, och utredarens förslag på detta är bra, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education, med anledning av utredaren Sigbrit Frankes förslag till ny lärarutbildning, som idag överlämnades till regeringen.

Utredningen föreslår att det införs två kategorier lärare: grundlärare och ämneslärare. Inom kategorin grundlärare finns fyra examensinriktningar: förskollärare, fritidslärare, lärare F–3 och lärare 4–6. I den andra kategorin ska utbildningen leda fram till examen som ämneslärare för klass 7–9, gymnasiet, praktiskt-estetiska ämnen och yrkeslärare.

Förslaget innebär en rad förändringar och ställer högre krav på de lärosäten som vill utbilda blivande lärare. För att säkerställa att de som ger utbildning också har kompetensen föreslås att lärosäten måste ansöka om examensrätt. Tanken är att endast lärosäten med tillräckliga förutsättningar ska bedriva lärarutbildning
– De ökade kraven är bra. Lärarutbildningens vetenskapliga förankring måste bli bättre och detta är ett steg på vägen, men det kommer att bli arbetskrävande, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education vid Umeå universitet.

Utredningen föreslår långsiktiga och substantiella stöd för utbildningsvetenskaplig forskning på vissa platser. Stöden ska fördelas efter konkurrens.
– Umeå School of Education står väl rustade inför en sådan ansökan, inte minst med tanke på den nationellt unika satsning på forskning som pågår i Umeå.

Björn Åstrand välkomnar också utredningens krav på att använda skolans lärare mer i utbildningen.
– Det kommer att utveckla synen på vad en lärare ska göra inom anställningen och förstärka samarbetena med skolorna på ett konstruktivt sätt.

Utbildningen föreslås också bli mer styrd och studenterna får mindre valfrihet. Uppdelningen på två examina med fyra olika inriktningar vardera ska ge en större tydlighet.
– Det finns många fördelar med tydligare styrning; planeringsförutsättningarna blir längre för både student och utbildare. Det blir lättare att bygga in progressionen i systemet.

Men det finns risk för att återvändsgränder byggs in i systemet som gör det svårt för lärare att vidareutbilda sig för arbete med barn av annan ålder än den som man först utbildats sig för, menar Björn Åstrand.
– Jag tyckte egentligen om det gamla upplägget med stor valfrihet. Studenter är kloka och känner väl till vad som gäller i skolan. De flesta har valt ganska traditionellt, men några nyttjade valfriheten till ovanliga kombinationer och inriktningar. Hur det påverkat skolorna vet väl ingen egentligen inte än.

Förslaget till ny lärarutbildning borde varit mer radikalt menar Björn Åstrand.
– Om jag fick rita kartan skulle samtliga lärarutbildningar vara femåriga och strukturerade utefter bolognareformen.

Utredningen föreslår att utbildningen till förskolelärare blir treårig och Björn Åstrand är kritisk till detta: – Jag ser inget skäl till att de som arbetar med de minsta barnens lärande ska ha en kortare utbildning. Deras fostran och lärande är inte mindre komplicerat – bara annorlunda än tonåringens. Snarare är det mycket som tyder på vikten av ett lustfullt lärande tidigt, säger Björn Åstrand och jämför med läkarutbildningen.
– En läkare har lika lång grundutbildning vare sig hon jobbar med barn, ungdomar eller vuxna.

Björn Åstrand skulle vilja ha en lärarutbildning i två steg.
– Först en treårig grundutbildning efter vilken läraren blev anställningsbar under 3-5 år. Därefter skulle läraren vara tvungen att gå igenom en tvåårig masterutbildning. Vi vet att en del av det som behandlas under den grundläggande lärarutbildningen idag inte riktigt känns meningsfullt eller begripligt för den som har ringa erfarenhet av läraryrket. Omvänt vet vi att lärare utvecklar sin kompetens dramatiskt när de får avancerad, djupgående och systematisk fortbildning. Endast en tvåstegsutbildning kan lösa detta problem.

Avgörande för framtiden är förstås om den nya utbildningen lockar fler sökande. Sannolikt är arbetsförhållandena för lärare i skolan viktigare än utbildningen i detta avseende.
– Skolan måste bli en attraktiv arbetsplats och yrket måste utvecklas till en tydlig profession. Det sker inte av sig självt och det vore önskvärt om ett samlat grepp kunde tas.

Björn Åstrand har varit med som expert i den referensgrupp som knutits till utredaren.
– Min roll har varit att bidra med den kunskap som jag har av detta område. Sen är det upp till utredaren att lägga ett förslag utifrån de prioriteringar som utredaren anser väga tyngst.

För mer information kontakta:

Björn Åstrand, rektor Umeå School of Education
Tel: 070-6424212

Redaktör: Olof Bergvall