"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-06

Bra utbildning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier

NYHET Umeå universitets utbildning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier får gott betyg i Högskoleverkets nationella utvärdering.

Högskoleverket har under 2005 utvärderat utbildning i statsvetenskap och freds- och utvecklingsstudier vid svenska universitet och högskolor. Vid Umeå universitet är det den statsvetenskapliga institutionen som ger grund- och forskarutbildning i ämnena statsvetenskap och freds- och konfliktstudier, och institutionen är också ansvarig för utbildningsprogrammet Internationell kris- och konflikthantering (IKK).

Högskoleverkets bedömargrupp anser att institutionen generellt har en mycket välskött verksamhet, med god ledning och administration. Granskningen visar att utbildningen i statsvetenskap bedrivs i en levande forskningsmiljö, och att det är positivt att lärarna knyter an till sin egen forskning i undervisningen. Lärare deltar också aktivt i samhällsdebatten, och utbildningen har en hög internationaliseringsgrad. Det internationella student- och lärarutbytet är betydande, och studenterna hålls välinformerade om möjligheterna till utlandsstudier.

Vid bedömning av examensarbeten i både statsvetenskap och freds- och konfliktstudier avger två disputerade lärare var sitt omdöme om uppsatsen. Verket menar att detta är utmärkt utifrån studenternas rättsäkerhetssynpunkt, och att det är föredömligt att studenten dessutom får ett skriftligt omdöme där uppsatsens resultat analyseras. Studenter i båda ämnena har också goda möjligheter att utöva formellt inflytande i beredande och beslutande organ. Studenterna upplever också att lärarna gärna står till förfogande för att diskutera kursmoment även vid sidan av ordinarie undervisning.

När det gäller forskarutbildningen finns ett aktivt doktorandråd på institutionen, och varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare. Många doktorander genomför en del av sina doktorandstudier på utländska universitet, och uppföljningen av doktorandernas arbetssituation efter disputationen fungerar också väl. Studenter i ämnet freds- och konfliktstudier läser antingen på utbildningsprogrammet Internationell kris- och konflikthantering eller på fristående kurser. Ämnet har ingen egen forskarutbildning.

Högskoleverkets allmänna intryck är att utbildningen är under uppbyggnad, och att den behöver få en bättre organisatorisk förankring för att bli framgångsrik. Trots engelsk kurslitteratur ges inget kursmoment på engelska, och flera studenter anser att det med fördel kunde införas. Bedömargruppen framhäver att lärarna är entusiastiska, och mycket angelägna om studenternas studieresultat. Genusperspektivet integreras också framgångsrikt i utbildningen. Bedömargruppen anser dock att institutionen bör etablera en ökad forskningsanknytning i grundutbildningen.

Läs mer i Högskoleverket rapport ”Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor” på sidan: web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2006/0617R.pdf

Mer information om utbildningarna finns på sidan: www.pol.umu.se

För mer information, kontakta: Olof Johansson, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 78 12 e-post: olof.johansson@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson