"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-30

Bristande patientsäkerhet vid blodprovstagning en ledningsfråga

NYHET Provtagning och blodprovshantering på sjukhus utförs ibland på sätt som ökar risken för fel. Personalen vill ta ansvar för förbättringar men får inte stöd från sjukvårdens organisation, visar Olof Wallin i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 13 juni.

Ett blodprov ingår i en kedja av händelser som börjar med att en analys beställs och slutar med att ett analyssvar tolkas. Forskning visar att de flesta fel uppstår innan provet har anlänt till laboratoriet. Trots relativt stor kunskap om att dessa fel påverkar patientsäkerheten har inga studier gjorts av den praktiska provtagningen och provhanteringen.

Avhandlingen innehåller en omfattande enkät som besvarats av provtagningspersonal på vårdavdelningar och kliniska sjukhuslaboratorier. Resultaten visar att patientidentifiering, provrörsmärkning, remisshantering, informationssökning samt praktisk provtagning och provhantering ibland utförs på ett sätt som ökar risken för fel. Fel som uppstår i samband med venprovtagning kan påverka patientsäkerheten och öka kostnaderna för sjukvården.

Provtagningspersonal på laboratorier rapporterade ett bättre utförande jämfört med personal på vårdavdelningar, vilket delvis kan förklaras av att laboratorierna länge har arbetat med att förbättra kvaliteten på sitt dagliga arbete. Resultaten tyder därför på att förbättringsarbetet varit framgångsrikt. En väldigt liten del av personalen hade fått vidareutbildning i provtagning. En stor andel ville ha vidareutbildning och även ta ökat ansvar för att förbättra provtagningen.

Provtagningspersonalen, som nästintill uteslutande var undersköterskor och kvinnor, ansåg också att provtagning inte var en prioriterad uppgift på avdelningarna. De felaktigheter vid venprovtagning som rapporteras i avhandlingen verkar inte i första hand bero på den enskilda provtagaren. Provtagningspersonalen vill göra rätt men får inte nödvändiga förutsättningar och stöd från sjukvårdens organisation. Det är anmärkningsvärt eftersom ett stort antal blodprover analyseras varje år och provresultaten har stor betydelse för planering av patientens vård.

Fredagen den 13 juni försvarar Olof Wallin, Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi samt Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Preanalytical errors in hospitals – implications for quality improvement of blood sample collection. Svensk titel: Preanalytiska fel på sjukhus – implikationer för förbättrad kvalitet av provtagning och provhantering.

Disputationen äger rum kl 09.00 i sal Betula, by. 6M, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Fakultetsopponent är doc. Ania Willman, Sektionen för hälsa, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona.

Olof Wallin är läkare och doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, och kan nås på tel. 070-597 77 14, epost olof.wallin@medbio.umu.se 

Redaktör: Hans Fällman