"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2003-10-03

Bromerat avfall ökar dioxinbildning

NYHET Bromerade flamskyddsmedel finns i många produkter i dagens samhälle, främst elektronik. Gunilla Söderström visar i sin avhandling att det är viktigt att de anläggningar som förbränner bromerat avfall har en effektiv rökgasrening.

Vissa flamskyddsmedel och deras nedbrytningsprodukter misstänks kunna påverka levande organismer i naturen och räknas därför som potentiella miljögifter. De nedbrytningsprodukter som har studerats är bromerade difenyletrar (PBDE) och bromerade – klorerade dioxiner (PBCDD/F). De försök som gjorts är dels fotokemisk nedbrytning och dels förbränningsförsök.

De fotokemiska nedbrytningsförsöken visar att bromerade difenyletrar debromeras när de belyses med solljus. Detta innebär att vid spridning i naturen kan högbromerade difenyletrar förvandlas till lågbromerade difenyletrar som lättare kan tas upp i biologisk vävnad.

Förbränningsförsöken har utförts i en 5kW pilotanläggning på Miljökemi, Umeå universitet, och visar att den totala mängden dioxiner från avfallsförbränning ökar när bromerade flamskyddsmedel finns med i avfallet. Försöken visar även att fördelningen mellan bromerade och klorerade dioxiner förändras när rökgas kyls.

Resultaten visar att det är viktigt att de anläggningar som förbränner avfall med bromerade flamskyddsmedel, till exempel elektronikskrot, är utrustade med effektiv rökgasrening.

E-publicering, engelsk sammanfattning:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=107

Fredagen den 10 oktober försvarar Gunilla Söderström, Miljökemi, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln On combustion and photolytic degradation products of some brominated flame retardants. Svensk titel: Produkter från förbrännings- och fotokemisk nedbrytning av vissa bromerade flamskyddsmedel. Disputationen äger rum kl 13.00 i Naturvetarhuset, hörsal N320. Fakultetsopponent är Professor Kees Olie, University of Amsterdam, Nederländerna. Gunilla Söderström är uppvuxen i Östersund.

Gunilla Söderström kan nås på:Telefon: 090-786 66 64
E-post: gunilla.soderstrom@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg