"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-14

Cancerbehandling kan bli effektivare

NYHET Radioaktiva antikroppar kan bli betydligt mer användbara i behandlingen av cancer genom att de kan elimineras från oönskade bindningsställen med hjälp av så kallade anti-antikroppar. Det visar Ann Erlandsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 19 september.

Under senare år har behandling av vissa cancersjukdomar kunnat genomföras med hjälp av radioaktivt märkta antikroppar. Antikroppar är proteiner som i kroppen kan fås att binda hårt till olika strukturer som kan uppträda på tumörceller.

Genom att på patienter injicera sådana antikroppar som är märkta med radioaktiva isotoper kan lokal tumörterapi genomföras. En del av de antikroppar som injiceras på patienter eller försöksdjur cirkulerar dock runt i kroppen och kan ge upphov till negativa biverkningar i bland annat benmärg och tarm.

På senare år har det också blivit möjligt att göra antikroppar mot dessa isotopbärande antikroppar, så kallade antiidiotypa antikroppar. Antikropparna har så hög specificitet att de kan skilja ut olika strukturer med mycket stor noggrannhet.

I avhandlingen har Ann Erlandsson studerat hur dessa antikroppar binder till varandra genom att analysera den kemiska uppbyggnaden av de bindande ytorna både på den första antikroppen och på anti-antikroppen. Detaljerade slutsatser har kunnat dras om hur dessa antikroppar binder till varandra och även om hur de olika komplex som kan bildas ser ut. Det har också varit möjligt med olika molekylärbiologiska tekniker byta ut beståndsdelar (aminosyror) av respektive antikroppar och då få en uppfattning om vilka aminosyror som är viktiga för bindningen.

Avhandlingen har stor betydelse för kommande behandlingar med antikroppar, då den visar att det är möjligt att både spruta in en antikropp på patienter eller försöksdjur och därefter med hjälp av anti-antikroppar selektivt eliminera samma antikropp igen. Genom att modifiera strukturen på dessa antikroppar på olika vis kan också deras inbördes reaktivitetsmönster skräddarsys för olika terapeutiska mål.

Ann Erlandsson nås på telefon 054-700 24 71 eller 0734 – 04 72 21 eller e-post ann.erlandsson@kau.se.

Måndag 19 september försvarar Ann Erlandsson, Enheten för immunologi och Enheten för diagnostisk radiologi, Umeå universitet samt Avd. för kemi, Karlstad universitet sin avhandling med titeln: Interaction studies of idiotypic and antiidiotypic antibodies at experimental targeting. Svensk titel: Interaktionsstudier av idiotypa och antiidiotypa antikroppar vid experimentell tumörlokalisering.

Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal A103, Enh. för Immunologi, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är prof. Mats Ohlin, Avd. för immunteknologi, Lunds universitet.

Redaktör: Bertil Born