"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-22

CBRNE-experter samlas till PRACTICE-final i Bryssel

NYHET Det omfattande EU-finansierade projektet PRACTICE - med en budget på 11,7 miljoner Euro och 25 partners från elva länder - som Europeiska CBRNE-centret lett går nu in i slutfasen. I morgon, tisdag, arrangeras slutkonferensen i Bryssel men redan idag hålls en standardiseringsworkshop.

PRACTICE har pågått under drygt tre år. Syftet med projektet är att skapa en mjukvaruverktygslåda med verktyg för hantering av händelser med farliga ämnen, så kallade CBRN-ämnen. CBRN står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) ämnen.

Verktygslåda en innovativ nyhet

Verktygen är diverse CBRN-specifika krishanteringsverktyg, till exempel simulerings- och modelleringsprogram, dekontamineringsprocedurer och kriskommunikationsmanualer. Verktygen integreras i verktygslådan och kan där kommunicera med varandra. I händelse av kris loggar användaren in i verktygslådan och fyller i den information han eller hon vid tillfället har om incidenten. Verktygslådan förser sedan användaren med förslag på verktyg som kan användas och åtgärder som bör vidtas. Grundidén är att verktygslådan ska göra krishanteringen enklare även för icke CBRN-tränad personal.

Ett bättre rustat Sverige och Europa

Projektets mål är att förbättra förmågan att reagera på och återhämta sig från en CBRN-incident. Projektet bygger på förståelse för att de uppgifter eller funktioner som är nödvändiga att utföra före, under och efter en CBRN-incident är universella och inte bör bindas av nationella särdrag. Genom att förstå och sätta fokus på dessa uppgifter och funktioner ska fragmenteringen minska och motståndskraften öka mot CBRN-incidenter både i Sverige och i Europa. Tre storskaliga övningar med CBRN-scenarier har arrangerats under projekttiden: en i Birmingham, Storbritannien, en i Umeå/Sandö och en i Pionki, Polen.

Workshops och slutkonferens

Idag, måndag, hålls en standardiseringsworkshop där en del av projektets rön som kan bli aktuella som grund för nya standarder vid CBRN-hot ska identifieras.

Imorgon, tisdag, arrangeras själva slutkonferensen för PRACTICE. Där presenteras en prototyp av verktygslådan och de olika verktygen som ingår. Europeiska CBRNE-centret har, utöver att ha lett hela projektet, även tagit fram ett verktyg bestående av ett utbildningsmaterial med grundläggande CBRN-kunskap. Detta kommer att presenteras på slutkonferensen. På konferensen träffas bland andra räddningsarbetare, krisledningsplanerare, beslutsfattare och teknologiexperter för att diskutera lösningarna som tagits fram inom PRACTICE och för att förbättra de europeiska ländernas beredskap för och motståndskraft mot terroristattacker med CBRN-ämnen.

På onsdag avslutas arrangemanget med en workshop om hur man inom Europa ska kunna bemästra fragmenteringen och förbättra samarbetet länderna emellan. Fokus ligger på CBRN-responsverktyg och effektiv kriskommunikation. Mot bakgrund av de resultat som PRACTICE gett ska även vinsterna av pan-europeisk CBRN-responsforskning undersökas och ett synsätt på verktygslådan som kan stötta räddningsarbetare i krisledningsarbetet presenteras.

PRACTICE står för Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment. PRACTICE finansieras av EU:s sjunde ramprogram och har en budget på 11,7 miljoner Euro.

Bildtext: Den första av projektets tre storskaliga övningar arrangerades i Birmingham, Storbritannien i augusti 2013. Foto: West Midlands Police

Mer information om PRACTICE

Om PRACTICE på Europeiska CBRNE-centrets webbPRACTICE officiella engelskspråkiga webb

Redaktör: Andrea Gillgren