"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-19

Citrullinantikroppar ger tidigare och säkrare diagnos av ledgångsreumatism

NYHET Patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit, har antikroppar mot aminosyran citrullin flera år innan sjukdomen debuterar, vilket förbättrar möjligheten att ställa en tidig diagnos. Det visar Ewa Berglin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 27 januari.

Reumatoid artrit (RA) bör behandlas så tidigt som möjligt med aktiva, sjukdomshämmande bromsmediciner för att förhindra att bestående ledskador uppstår. I ett tidigt stadium är dock RA svår att skilja från andra, mera beskedliga ledbesvär, vilket ofta fördröjer fastställandet av diagnosen.

I avhandlingen visas att en typ av proteiner, s k citrullinantikroppar kan påvisas i blodprover som donerats till Medicinska biobanken av personer som senare insjuknat i RA. Proverna var tagna flera år före insjuknandet. Andelen personer med positivt test för citrullinantikroppar ökade ju närmare insjuknandet i ledsjukdomen som provet tagits. Vid tidpunkten för RA-diagnos hade 70 % av patienterna positivt citrullinantikroppstest och ungefär lika stor andel var positiva för reumafaktor.

Reumafaktor har länge använts som diagnostiskt hjälpmedel vid RA, och positiv test för reumafaktor ingår i de s k diagnoskriterierna för RA. Cirka 5 procent av helt friska personer har dock positivt test för reumafaktor och upp mot 20 % av äldre personer. Reumafaktor kan också vara positiv vid andra sjukdomstillstånd, som t ex kronisk infektion eller andra reumatiska sjukdomar, t ex Sjögrens syndrom.

I avhandlingen visas att citrullinantikroppar är ett lika känsligt, men mycket mer specifikt diagnostiskt test för RA än reumafaktor, d v s kan påvisas hos endast 1-2 % av personer som inte har RA. Citrullinantikroppstest kan därför förbättra möjligheten att ställa en tidig och säker diagnos.

I avhandlingen visas också att patienter med citrullinantikroppar redan före symptomdebut har mera brosk- och skelettskador i lederna vid tidpunkten för diagnos samt efter 2 års sjukdom jämfört med patienter som saknade citrullinantikroppar före insjuknandet. Det fanns också ett samband mellan positivt citrullinantikroppstest vid tidpunkten för RA-diagnos och en mera ihållande sjukdomsaktivitet och mera utbredda ledskador efter 2 års sjukdom.

Sjukdomsförloppet vid RA kan variera mycket från person till person. Svårare sjukdom kräver en intensivare behandling, ibland med kombinationer av flera olika bromsmediciner. Citrullinantikroppstest kan därför också vara ett hjälpmedel vid val av behandling. I avhandlingen visas också att effektiv behandling minskar halten av citrullinantikroppar.

Upptäckten publicerades i slutet av 2003 i tidskriften Arthritis & Rheumatism, den högst rankade reumatologitidskriften i världen.

Ewa Berglin återfinns på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi. Hon nås på telefon 090-785 00 00 (växel, sökning) och e-post Ewa.Berglin@vll.se.

Fredag 27 januri försvarar Ewa Berglin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln ”Predictors of desease onset and progression in early rheumatoid arthritis – a clinical, laboratory and radiological study”. Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Thomas Skogh, Avd. för reumatologi, Hälsouniversitetet i Linköping.

Redaktör: Bertil Born