"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

DARE-projektet ”Triple Helix” ska öka universitetets samverkan med samhälle och näringsliv

NYHET DARE, Development Arena for Research and Entrepreneurship, är ett gemensamt projekt mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, som, enkelt uttryckt, ska förbättra samverkan mellan universiteten och näringslivet och utveckla kommersialiseringen av forskningsresultaten.

– Dare ska under åtta år arbeta med nya metoder för nå ut med och kunna omsätta forskningsresultat till samhällsnytta. Tanken är att de båda universiteten ska dra fördel av gemensamma styrkor och stärka redan existerande samarbeten. Projektets mål är att skapa en bred bas för samverkan och ett nära samarbete mellan universiteten och med industrin, inleder Mats Falck, projektledare för delprojektet ”Triple Helix” och stationerad vid Umeå universitet.

Dare innehåller sex delprojekt, två drivs vid Luleå tekniska universitet, två vid Umeå universitet och två drivs gemensamt (se faktaruta). Projektet ”Nya verktyg för ökad kommersialisering av forskningsresultat” leds av Uminova Innovation, projektledare är affärscoach Annika Wikström. Det andra Umeåledda projektet är alltså ”Triple Helix”.

”Triple Helix”

Delprojektet ”Triple Helix” ska öka forskningssamarbetet med näringslivet, utveckla redan befintliga samarbeten mellan universiteten och omvärlden, öka mobiliteten (rörligheten) mellan universitetet och näringslivet samt utveckla kanaler och stöd för kunskapsöverföring mellan akademi, samhälle och näringsliv.
– Projektet startade år 2007, nu i höst genomförs en omfattande utvärdering av etapp ett. Projekttiden löper, som sagt, till år 2015. Våra finansiärer är både Vinnova genom Nyckelaktörsprogrammet och EU genom den regionala fonden, tillägger Mats Falck.

Målgrupper och goda exempel

Målgrupper för projektet ”Triple helix” är bland annat aktörer i pågående samverkansprojekt, prioriterade forskningsområden, regionala företagskluster, stora regionla företag, avknoppningsföretag, samhällsaktörer som länsstyrelser, kommuner och landsting.
– Redan idag pågår en rad framgångsrika samverkansaktiviteter vid Umeå universitet, vilka kan användas som pedagogiska och goda exempel. Här kan jag bara kort nämna: Umeå universitets företagsforskarskola, Process IT Innovations, Intelligenta Fordon Off Road, (IFOR), Marksaneringscentrum Norr (MCN), Framtidens Bioraffinaderi och Umeå Center for Microbial Reserach (UCMR), säger Mats Falck.

Rätt i tiden

Avslutningsvis påpekar Mats Falck att projektet ligger rätt i tiden. I sommar tar Umeå universitets styrelse ett beslut om ny samverkansstrategi, tidigare beslut om meritportfölj för samverkan kommer att implementeras och regeringen har beslutat att placera ett av sju nya innovationskontor vid Umeå universitet (se notis nästa sida).

Text Stefan Lybeck
Bild Mattias Pettersson

Nyckelaktörsprogrammet DARE (Development Arena for Research and Entrepreneurship)

DARE är uppdelat i sex olika delprojekt:
Delprojekt A: Teknisk framsyn inom två områden (gemensamt projekt).
Delprojekt B: Gemensamt lärande - testarenor med kommersialiseringspotential (gemensamt projekt, lett av universitetslektor Per Levén vid Umeå universitet).
Delprojekt C: Utveckling av entreprenöriella drivkrafter (Luleå tekniska universitet).
Delprojekt D: Utveckling och etablering av en affärsplattform vid LTU (Luleå tekniska universitet).
Delprojekt E: Nya verktyg för ökad kommersialisering av forskningsresultat (Umeå universitet).
Delprojekt F: Triple Helix – ökad samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle (Umeå universitet).

Projektet är en del av Vinnovas Nyckelaktörsprogram, till vilket Umeå universitet och Luleå tekniska universitet valts ut att delta, men finansieras även av EU:s Mål 2, Regionala fondens strukturfondsprogram för övre Norrland. Projektet startade 2007 och sträcker sig till 2015.

Redaktör: Stefan Lybeck