"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-19

Datoriserad träningsmetod i läsflyt och stavning

NYHET En ny avhandling rapporterar om positiva effekter av en datoriserad träningsmetod i läsning och stavning. Genom snabba exponeringar av ord triggas lässvaga elever till ökat läsflyt.

Maj- Gun Johansson, Umeå universitet, har undersökt två varianter av denna s.k. flash-cardmetod. I den ena bestäms den tid ordet visas på bildskärmen av hur eleven klarat av uppgiften, desto bättre eleven svarat desto kortare blir visningstiden och tvärtom. I den andra är visningstiden fixerad till en och samma tid över hela övningen. Båda flash-cardvarianterna har lett till betydande förbättringar i läsning och stavning. De deltagande eleverna i studierna uppvisade generellt sett en bättre läsutveckling än vad genomsnittselever visar under motsvarande period, en knapp termin. Någon statistiskt säkerställd skillnad har däremot inte nåtts mellan de två flash-cardvarianterna, men tendensen i för- och eftertest samt i elevenkäterna talar för den resultatstyrda flash-cardbetingelsen.

I enkäterna framkom vidare att eleverna uppskattar den självständighet och individualisering datorträningen innebär: att själv kunna bestämma arbetstakt, att ha kontroll över sin inlärning samt att kunna ta eget ansvar för denna. En annan fördel är att datorn registrerar pågående träning, vilket tillåter lärare att i efterhand ta reda på hur eleven klarat av träningen och tagit tillvara på datorstödet.

- Det betyder att lärare inte behöver ägna tid åt kontrollerande övervakning av pågående drillträning utan kan i stället lägga sin tid på uppföljande elevsamtal och planering av fortsatt träning, säger Maj-Gun Johansson.

Avhandlingen består av en huvudstudie och två fallstudier. I huvudstudien deltog 28 lässvaga elever mellan 11 och 17 år. I den ena fallstudien deltog två mycket lässvaga mellanstadiepojkar, en ”tragglare” och en ”chansare”. Trots sina stora lässvårigheter klarade bägge av att genomföra träningen, men för- och eftertest visade att pojkarna haft olika utbyte av träningen. I den andra fallstudien deltog fyra moderat lässvaga högstadieelever, två pojkar och två flickor, som alla signifikant förbättrade sin läs- och stavningsförmåga.

Tisdagen den 26 januari försvarar Maj-Gun Johansson, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Datorträning i läsflyt och stavning – Analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-carddexponering. Disputationen äger rum kl 13.00 i sal bt102, Beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Pekka Niemi, Department of Psychology, University of Turku.

Maj-Gun Johansson har tidigare varit verksam som speciallärare, dels i Timrå kommun, dels i Östersunds kommun.

För mer information kontakta:Maj-Gun JohanssonTelefon: 063-579144
E-post: maj-gun@mglos.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov