"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-07 Uppdaterad: 2023-02-10, 13:16

Didaktiska dilemman i undervisningen utvecklar lärarna

NYHET Två lärare vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har under hösten 2022 medverkat i kursen ”Didaktik för universitetslärare”.  

 - Med didaktiken får vi ett gemensamt språk och kan lättare diskutera vad vi vill uppnå med en lärandemiljö, menar Anders Rebbling.

Anders berättar vidare att kunskaperna från kursen kan hjälpa de deltagande lärarna att få ett nytt förhållningssätt till lärande och ge inspel om hur man kan förhålla sig till lärande.

Under kursen så fick deltagarna möjlighet att diskutera idéer och problem och få insikter från flera olika discipliner, vilket kan bidra till nytt lärande. Kursdeltagarna fick också uppleva hur det var att vara student och hamna i situationer där t.ex. otillräcklig information givits för att kunna genomföra en uppgift på ett bra sätt.

Med inspiration från kursboken ”Didaktisk dialog i högre utbildning” (Levinsson 2021) fick kursdeltagarna i uppgift att presentera var sitt didaktiskt dilemma från deras egen undervisningspraktik.

Ett syfte med upplägget av kursen var att hjälpa deltagarna att konkretisera sådant som de typiskt brottas med i sin roll som universitetslärare, och genom att arbeta med återkoppling öppna upp för ett meningsfullt utbyte av erfarenheter och därmed ta ett första steg mot beprövad erfarenhet. Deltagarna förberedde sig genom att de fick lyssna på föredrag, genomföra tvärdisciplinära grupparbeten och planera ett genomförande av en utmanande undervisningssituation.

De didaktiska dilemman som lyftes fram av institutionens lärare Anders Rebbling och Richard Larker var: “Hur får man studenterna att reflektera över hållbar utveckling” och “Hur lära sig tröskelbegrepp inom nya ämnesområden”. Kollegial återkoppling på texterna gav ytterligare ett lärtillfälle för lärarna och möjlighet till att vidareutveckla sitt didaktiska dilemma och komma ytterligare ett steg mot ett bättre lärande.

- Fantastiskt givande att få lära sig att stimulera lärande, säger Richard Larker.

Enligt Richard så kunde kurslitteraturen, artiklar som söktes ut och respons från kollegiet nyttjas väl och en iver kunde skönjas i att dela med sig av sina nyvunna lärdomar.

En beskrivning av 23 stycken olika didaktiska dilemman gjordes i kursen och dessa sammanställdes av Agneta Bränberg som var en av kursledarna. Hon bedömde att denna samlade kunskap kring didaktiska dilemman i undervisningen var av stort värde och gjorde en publicering möjlig i Universitetspedagogik och lärandestöds (UPL) skriftserie.

- Materialet var för bra för att inte spridas till andra lärare. Det är stimulerande och viktigt att dela med sig av nyfunna kunskaper för att andra också ska få möjligheten att få ny kunskap kring hur man kan tänka kring didaktik och svårigheter man stöter på i sin undervisning, berättar Agneta Bränberg.

Vi hoppas att det blir en givande läsning för dig som är intresserad. Läs den nyutgivna sammanställningen “Didaktisk dialog - i kursen Didaktik för universitetslärare”.