"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-29

Dieselavgaser ger snabbt inflammation i luftvägarna

NYHET Vid inandning av dieselavgaser aktiveras flera inflammatoriska signalvägar, vilket ger inflammation i luftvägarna redan efter en timmes exponering. Det visar Jamshid Pourazar i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet fredagen den 2 juni.

Dieselavgaser både vid tomgång och i storstadstrafikliknande körning leder till uppreglering av biologiska mekanismer som leder till luftvägsinflammation hos friska försökspersoner. Förståelse av dessa mekanismer kan vara av stor betydelse för att öka kunskapen kring hur den dieselinducerade luftvägsinflammationen utvecklas. Den utgör även grunden till förståelsen av effekter av dieselavgaser hos känsliga individer, till exempel astmatiker, hjärt-kärlsjuka och personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kunskapen om de bakomliggande biologiska mekanismerna till dessa negativa hälsoeffekter har dock varit begränsad.

Jamshid Pourazars avhandling syftar därför till att öka kunskapen kring de biologiska mekanismerna bakom luftvägseffekter av dieselavgaser hos friska individer. Studierna bygger på två serier av kammarexponeringar. I den ena serien exponerades försökspersoner under en timme för kontrollerade koncentrationer av utspädda dieselavgaser genererade under tomgångskörning. I den andra serien användes dieselavgaser genererade under körning i storstadstrafik. Partikelnivåerna motsvarade vad som återfinns i tät trafik.

Bronkoskopiundersökningar med provtagning i luftvägarna genomfördes sex timmar efter exponering för filtrerad luft och dieselavgaser. Så kort exponering för dieselavgaser som en timme visade sig leda till en ökad produktion av en rad ämnen som ses vid inflammation (cytokiner) och uppreglering av ett speciellt mönster av signalvägar, som kartlagts i detalj. Dessa nyupptäckta signalvägar för dieseleffekter i luftvägarna är kopplade till luftvägsinflammation och ökad risk för allergisk sensibilisering, och utgör även en förklaringsmodell till ökad känslighet för luftföroreningar i partikelform hos astmatiker och allergiker. Det kan även bidra till att förklara varför personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan försämras av luftföroreningar.

För mer information, kontakta Jamshid Pourazar på e-post Jamshid.Pourazar@lung.umu.se, telefon 090-785 17 63 eller mobiltelefon 070-776 71 71.

Fredagen den 2 juni försvarar Jamshid Pourazar, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, sin avhandling med titeln Activation of epithelial signal transduction pathways, cytokine production and airway inflammation following diesel exhaust exposure. Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal B (Rosa salen), 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är docent Anders Lindén, Invärtesmedicin, avdelningen Lungmedicin och allergi, Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Redaktör: Bertil Born