"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-08

Digital behandling framgångsrik mot barnfetma

NYHET Barnfetma är ett växande globalt folkhälsoproblem. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas lovande resultat av gruppträffar med inriktning på kost och rörelse tillsammans med ett webbaserat program som tillägg till standardbehandling mot barnfetma.

Text: Ola Nilsson

– Det är att hoppfullt att vi kan visa att man med relativt enkla medel kan uppnå god effekt som kan ge barnen en hälsosammare framtid, säger Annelie Thorén, barnläkare och doktorand vid Umeå universitet.

kan ge barnen en hälsosammare framtid

Obesitas, det vill säga fetma, hos barn är en kronisk sjukdom som enligt Världshälsoorganisationen WHO utgör en av de allvarligaste utmaningarna mot folkhälsan världen över. Syftet med Annelie Thoréns avhandling var att undersöka om snabb tillväxt tidigt i livet har samband med senare utveckling av övervikt samt att undersöka effekten av webbaserad behandling.

Samband med barndom

Det gick att se ett tydligt samband mellan snabb viktökning tidigt i livet och ökad risk för övervikt senare. I en registerstudie i avhandlingen gick det att se att barnets vikt vid tolv månaders ålder var associerad med övervikt senare i livet, vid 16 och 18 års ålder. Omvänt gick det att se att risken för övervikt i tonåren hade samband med viktökning i barndomen mellan 18 månader och fyra års ålder. Det talar för värdet av tidiga förebyggande åtgärder.

Gruppträffar med webbaserat stöd utvärderades i Region Västernorrland i en studie riktad till barn med obesitas och deras föräldrar. Grundläggande hälsosamma vanor för hela familjen var en röd tråd genom programmet som främst riktade sig till barnets föräldrar. Interventionen bestod av fyra gruppträffar, fysisk aktivitet på recept och ett tolv veckor långt webbaserat program. Av totalt 51 barn i åldrarna 5 – 13 år i studien minskade graden av obesitas hos 42 av barnen. Uttryckts som måttet BMI-SDS minskade graden av obesitas i genomsnitt från 3,3 vid start till 2,9 på skalan där 0 är normalvärde.

Signifikant minskning

I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes barnen där familjerna deltagit i gruppträffarna och webbprogrammet med en lika stor kontrollgrupp med barn som genomgått standardbehandling av barnobesitas. Det gick då att se att barnen i gruppen med webbprogram och gruppträffar hade minskat sin obesitas signifikant mer än kontrollgruppen. 

Även upplevelsen hos deltagande föräldrar var positiv. I en kvalitativ studie intervjuades 14 föräldrar som deltagit i gruppträffarna och webbprogrammet. Många föräldrar beskrev att de upplevde att man fått givande stöd i att förändra levnadsvanor, inte bara för barnet utan för hela familjen.

Annelie Thorén är utbildad barnläkare och arbetar som vikarierande lektor i pediatrik vid Umeå universitets regionaliserade läkarutbildning i Sundsvall.

Om disputationen

Annelie Thorén, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar fredag 11 februari kl. 9.00 sin avhandling Barnfetma – tidig intervention och webbaserad behandling. Opponent Stefan Särnblad, Örebro universitet. Huvudhandledare Sven-Arne Silfverdal. Plats: Aulan, Sundsvalls sjukhus.

Kontakt

Annelie Thorén
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post