"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-12

Drygt 41 miljoner kronor till forskning inom natur- och teknikvetenskap

NYHET Totalt 24 projekt inom natur- och teknikvetenskap vid Umeå universitet har fått dela på drygt 41 miljoner kronor i årets utdelning från Vetenskapsrådet. Konkurrensen har varit stenhård.

I årets utdelning av bidrag till naturvetenskap och teknikvetenskap får knappt 500 ansökningar dela på ca 900 nya miljoner kronor för forskning. Drygt 300 miljoner av dessa delas ut under nästa år. Totalt fick ämnesrådet in cirka 2 300 ansökningar. Av dessa ansökningar har ca 21 procent beviljats bidrag. Andelen beviljade ansökningar inom natur-teknikområdet har stadigt sjunkit de senaste fyra åren, i fjol beviljades 24 procent och 2002 var det över 30 procent.

Beslut om tilldelning av medel till ansökningar inför 2005 har fattats av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap. Följande har fått ta del av utdelningen vid Umeå universitet:

Fredrik Almqvist, kemi, Design, syntes & utvärdering av ringsammansatta 2-Pyridoner riktade mot olika medicinska mål och diversitetsorienterad syntes mot nya heterocykliska byggstenar, 337 500 kr/år 2005–2007, totalt 1 012 500 kronor

Laszlo Bako, fysiologisk botanik, Analys angående nedbrytning av retinoblastoma protein i proteasomen, och dess roll för celldelning och differentiering, 405 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 215 000 kronor

Glenn Björk, molekylärbiologi, Sambandet mellan translation och intermediär metabolism, 1 215 000 kr/år 2005–2007, totalt 3 645 000 kronor

Stefan Björklund, medicinsk kemi och fysik, RNA polymeras II specifik transkription i eukaryota celler: Basala och regulatoriska mekanismer, 405 000/år 2005–2007, totalt 1 215 000 kronor.

Staffan Bohm, molekylärbiologi, Specialisering och överlevnad av luktsinnesnervceller i däggdjur, 405 000 kr/år 2005–2007, totalt: 1 215 000 kronor

Ludvig Edman, fysik, Utveckling av elektroaktiva och ljusemitterande polymerhybrider för optoelektroniska tillämpningar, 567 000 kr 2005, 499 500 kr 2006–2007, totalt 1 566 000 kronor

Mikael Elofsson, kemi, Små organiska molekyler för studier av stora frågor inom immunologi och mikrobiologi, 337 500 kr/år 2005–2007, totalt 1 012 500 kronor

Göran Englund, ekologi och geovetenskap, Rumslig heterogenitet, funktionell respons och predator-bytesdynamik, 270 000 kr/år 2005–2007, totalt 810 000 kronor

Lars Ericson, ekologi och geovetenskap, Betydelsen av biotiska interaktioner för växters populationsdynamik, 405 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 215 000 kronor

Marie-Louise Hammarström, klinisk mikrobiologi, T-lymfocyter i immunförsvaret av slemhinnorna, 540 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 620 000 kronor

Pär Ingvarsson, ekologi och geovetenskap, Den genetiska basen för lokala anpassningar i växtpopulationer, 810 000 kr/år 2005–2007, totalt 2 430 000 kronor.

Mats Jansson, ekologi och geovetenskap, Klimates inverkan på produktion och biostruktur i nordliga sjöekosystem, 540 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 620 000 kronor

Erik Johansson, medicinsk kemi och biofysik, Strukturella och funktionella studier av DNA polymerase epsilon för att förstå dess roll under DNA-reparationer, cellcykelreglering och DNA-replikation, 750 000 kr/år 2005–2007, totalt 2 250 000 kronor

Lennart Johansson, kemi, Polariserad ljusspektroskopi och energitransport tillämpad inom biovetenskaper, 540 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 620 000 kronor

Leszeck Kleczkowski, fysiologisk botanik, Sackarossignalöverföring och reglering av kolhydratsyntetisering hos växter, 351 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 053 000 kronor

Bo Kågström, datavetenskap, Hierarkiskt blockade algoritmer och optimerade kärnoperationer för matrisberäkningar på högpresterande datorsystem med minneshierarki i flera nivåer, 541 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 623 000 kronor.

Li Liu, tillämpad fysik och elektronik, Uppfattning av ansiktsuttryck genom stimulering av mänskliga känselorgan, 600 000 kr/år 2005–2006, 580 000 kr 2007, totalt 1 780 000 kronor

Mattias Marklund, fysik, Fysikaliska undersökningar med hjälp av ickelinjära fenomen, 472 500 kronor/år 2005–2007, totalt 1 417 500 kronor

Christer Nilsson, ekologi och geovetenskap, Förutsägelse av de globala förlusterna av sötvattensfisk som resultat av fragmentering av flodfåran och flödesreglering, 405 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 215 000 kronor.

Lennart Persson, ekologi och geovetenskap, För en ekologisk samhällsteori baserad på storleksstrukturerade populationsinteraktioner, 1 350 000 kr/år 2005–2007, totalt 4 050 000 kronor

Jürgen Schleucher, medicinsk kemi och biofysik, Trädens långtida responser på ökningen av koldioxid i atmosfären och växthuseffekten studerat med isotopomer-fördelningar, 607 500 kronor/år 2005–2007, totalt 1 822 500 kronor

Bertil Sundqvist, fysik, Nya nanostrukturerade kolmaterial, 540 000 kr/år 2005–2007, totalt 1 620 000 kronor

Arsenio Villarejo, fysiologisk botanik, Biodiversiteten hos mekanismer för CO2-upptag och CO2-signal transduktion hos ekologiskt relevanta grupper av fytoplankton från brakvattens- och marina miljöer, 351 000 kr/år 2005–2006, totalt 702 000 kronor

Magnus Wolf-Watz, kemi, Struktur och flexibilitet hos enzymatiska sub-tillstånd nödvändiga for funktion och veckning, 943 000/år 2005–2008, totalt 3 772 000 kronor

Projektbeskrivningar och mer information kan nås via rådets webbplats:
vrproj.vr.se

Redaktör: Karin Wikman