"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-08

Drygt 57 miljoner till två forskningsprojekt vid Umeå universitet

NYHET Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar ut över 57 miljoner kronor till två projekt som leds av forskarna Stefan Björklund och Helena Edlund vid Umeå universitet. Dessutom är Umeåforskaren Jürgen Schleucher medsökande till ett stort projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Alla forskningsprojekt bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Det här är fantastiskt glädjande besked – anslag i den här storleksordningen bidrar till den långsiktighet som genombrottsforskning kräver. De projekt som nu tilldelas stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse landar i några av våra riktigt starka forskningsmiljöer, som dessutom adresserar mycket viktiga frågor avseende diabetes och växters stresstolerans. Detsamma gäller det projekt där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet är huvudsökande, men med medsökande från Umeå universitet. Detta speglar också det mycket framgångsrika forskningssamarbetet mellan våra universitet, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Ansökningarna till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utvärderats av de främsta internationella forskarna inom respektive område. Stiftelsen har utifrån deras bedömningar beslutat att bevilja anslag på totalt 759 miljoner kronor till 25 olika fleråriga forskningsprojekt.

– Det är alltid lika glädjande för styrelsen att bevilja projektansökningar av hög vetenskaplig kvalitet. Grundforskningen är, som det låter, grunden till framtida genombrott. Den ger oss nya kunskaper att bygga vidare på och i vissa fall leder den också till tillämpningar som ingen av oss kunnat föreställa oss. I jakten på Higgs-partikeln utvecklades till exempel teknik som nu används i sjukvården. Det finns otaliga liknade exempel, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Forskare vid Umeå universitet är huvudsökande för följande två projekt:

Stresståliga växter för framtidens jord- och skogsbruk

Stefan Björklund och Åsa Strand vid Umeå universitet.

Huvudsökande: Stefan Björklund, professor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet
Projekttitel: Evolutionärt bevarade mekanismer för stressreaktioner som kopplar ihop mediator och kromatinstruktur
Engelsk projekttitel: Evolutionarily conserved mechanisms of stress response that converge on Mediator and chromatin structure.
Tilldelat anslag: 39,7 miljoner kronor under fem år
Medsökande: Åsa Strand, professor vid Umeå universitet, Hans Ronne, Claudia Köhler och Jan Stenlid, samtliga professorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Växter som utsätts för stress växer dåligt. Torka och infektioner är två viktiga stressfaktorer, som kan minska avkastningen för hela världens jord- och skogsbruk. Hittills vet forskarna ganska lite om vilka mekanismer på cellnivå som styr hur växter reagerar på och skyddar sig mot stress. Känt är att en drabbad växt behöver tillverka nya proteiner som kan underlätta för växten att överleva när förhållandena i omgivningen förändras. Ändrade levnadsförhållanden uppfattas av receptorer på växtcellens yta eller inuti cellen. När signaler från receptorerna når fram till cellkärnans DNA, förändras vilka gener som avläses och nya proteiner kan tillverkas i växtcellen.

I det här projektet fokuserar forskarna på ett stort proteinkomplex – mediatorn – som styr vilka proteiner som tillverkas. Mediatorkomplexet är särskilt intressant att studera eftersom det förändrats mycket lite under evolutionens gång, och därför ser ganska lika ut i jästsvampar och mänskliga celler. Forskarna ska undersöka vilken roll mediatorn har i växters och svampars anpassning till stress. I projektet studeras mekanismerna på molekylnivå i backtrav, muddermossa, vinjäst och en sorts mögelsvamp. Den nya kunskapen ska så småningom kunna underlätta utvecklingen av grödor och träd som är mer resistenta mot olika former av stress.

Kontaktuppgifter: Stefan Björklund,professor vid medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet070-216 28 90
stefan.bjorklund@umu.se

Diabetes – att rädda de insulinproducerande cellerna

Helena och Thomas Edlund vid Umeå universitet.

Huvudsökande: Helena Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin
Projekttitel: Bevarande av betacellsfunktion hos typ 2-diabetiker genom aktivering av AMPK
Engelsk projekttitel: Prevention of beta-cell failure in Type 2-diabetes Tilldelat anslag: 17,6 miljoner kronor för tre års forskning
Medsökande: Thomas Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin.

När blodsockerhalten stiger efter måltider utsöndrar bukspottskörteln insulin, som fungerar som en signal till muskler och fettvävnad att ta upp och lagra tillgänglig energi.  Många överviktiga och äldre utvecklar med tiden en okänslighet mot insulin. För att öka upptaget i kroppens vävnader och orka hålla nere blodets sockernivåer, måste därför körtelns betaceller tillverka en allt större mängd insulin. Stressen leder till att skadade organeller och molekyler anhopas i betacellen, något som i sin tur påverkar betacellens funktion och på sikt dess överlevnad.

Betacellens död förhindras i normala fall av så kallad autofagi, en inre städpatrull som neutraliserar och rensar bort skadliga molekyler, men även denna process fungerar sämre för överviktiga och äldre. I det här projektet ska Umeåforskarna studera varför och på vilket sätt fetma och ålder påverkar autofagin, och om AMP-aktiverat proteinkinas kan användas för att sätta igång reningsprocessen igen. Det är redan känt att enzymet blir extra verksamt vid låga energinivåer, något som delvis förklarar varför fasta och motion är så hälsosamt. Forskarna har redan identifierat substanser som aktiverar enzymet på konstgjord väg, något som förhindrar ansamling av skadliga proteinklumpar i betacellerna vilket i sin tur bevarar och förbättrar betacellernas funktion och motverkar diabetes.

Mer information om projektet
Kontaktuppgifter: Helena EdlundProfessor vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet090-785 44 29, 070-673 9986
helena.edlund@umu.se

Forskare vid Umeå universitet är medsökande för följande projekt:

Nyckeln till skogstillväxt på spåren med isotopteknik

Jürgen Schleucher vid Umeå universitet.

Huvudsökande: Torgny Näsholm, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet
Engelsk projekttitel: Physiological Branch-Points with Ecosystem Consequences: Carbon and Water in Boreal Forests
Tilldelat anslag: 39 450 000 kronor under fem år
Medsökande: Jürgen Schleucher, professor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet, och Hjalmar Laudon, John Marshall, Matthias Peichl vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer om projektet på SLU:s webb

Kontaktuppgifter: Jürgen Schleucherprofessor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet
jurgen.schleucher@umu.se

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson,rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@umu.se

Pressbilder på Umeå universitets forskare

Läs pressmeddelandet från KAW

Redaktör: Camilla Bergvall