"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-08

Drygt 7 miljoner kronor från Kempestiftelserna till forskning vid Kemiskt Biologiskt Centrum

NYHET Med sina senast beviljade anslag stödjer Kempestiftelserna omfattande grundforskning inom ekologi, kemi och biokemi vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC).

Med 2,5 respektive 2,3 miljoner kronor går de största anslagen till proteinforskningen vid Umeå universitet. En stor satsning på ny teknisk utrustning ger KBC kapacitet att fortsätta sin internationellt konkurrenskraftiga forskning inom proteinområdet. Strukturforskarna Elisabeth Sauer-Eriksson och Uwe Sauer vid kemiska institutionen och Karina Persson vid institutionen för odontologi kommer nu att kunna införskaffa en starkare röntgenstråle och en ny detektor för sitt röntgenkristallografiska laboratorium. Därmed får Umeå den modernaste röntgenutrustning som för närvarande finns i Sverige och den möjliggör 10-100 gånger snabbare mätningar av proteinkristaller. Instrumentet kommer att tillåta undersökningar av aktiva proteinstrukturer som kan användas som bas för utveckling av nya läkemedel. Mätningar som hittills har tagit flera timmar att utföra kan nu klaras av inom någon minut.

Den andra miljonsatsningen går till proteomik-plattformen vid KBC som ger service åt många forskargrupper i Umeå. - Med det nya stödet från Kempestiftelserna kan vi köpa en ny masspektrometer som kan analysera proteiner både strukturellt och globalt med hög precision och känslighet, säger professor Gunnar Wingsle som leder proteomik-plattformen.
- Teknikutvecklingen inom proteomikområdet, där man både undersöker mängden och sammansättningen av olika proteinslag, går otroligt fort. De 2,3 miljonerna täcker 40 % av totalkostnaderna för det känsliga instrumentet medan resten bekostas av SLU. Vi är förstås mycket glada över det generösa anslaget som gör det möjligt att hålla hög internationell standard och konkurrenskraft inom proteomisk analysteknik.

Kemiprofessorn Johannes Messinger forskar om fotosyntesen med målsättningen att använda naturens fantastiska uppfinning som modell för en alternativ energikälla.
- Vi kan med Kempe-anslaget införskaffa en modern NMR-relaxometer som är radikalt annorlunda än de existerande NMR-spektrometrarna vid Umeå universitet, säger en mycket glad Johannes Messinger. NMR-spektroskopi – som står för kärnmagnetisk resonansspektroskopi - är ett sätt att utforska struktur och dynamik av molekyler i lösning i sin naturliga omgivning.

- Det nya NMR-instrumentet ger oss ny unik molekylär information som är nödvändig för förståelsen av till exempel hur det vattenspjälkande molekylkomplexet i växterna fungerar. Vi kommer i modellsystem att kunna ta fram data om vattenmolekylens bindningsförmåga till fotosystemet vilket är viktigt för växternas fotosyntes. Än så länge finns inga tillförlitliga data tillhands. Informationen kan hjälpa oss att utveckla nya katalysatorer som ska underlätta att spjälka vatten till syrgas och väte med hjälp av solljus.

- NMR-relaxometern kommer också att ge oss nya kunskaper om vattnets roll vid proteinveckning, något som är fundamentalt för att förstå flera olika sjukdomar. Instrumentet kommer därför att användas av flera forskargrupper vid Umeå universitet. Till exempel kommer det att nyttjas för att utveckla kontrastmedel som kan underlätta medicinsk diagnostik.

Kempestiftelserna har även gett anslag till två forskargrupper vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Med ett stipendium finansieras en postdoktors studier i den landskapsekologiska forskningsgruppen kring professor Christer Nilsson. I projektet undersöks hur olika former av vinterisbildning, till exempel bottenis, påverkar fisksamhällen i rinnande vatten.

Peter Rosén får 700 000 kronor för att införskaffa den senaste tekniken inom närinfraröd spektroskopi. Han kommer att tillämpa tekniken på sedimentarkiv för att rekonstruera klimatet under de senaste 3,6 miljoner åren.
- Vi förväntar oss förbättrad förståelse kring globala klimatförändringar, säger Peter Rosén. Han forskar vid Umeå universitets Climate Impact Research Centre i Abisko som bedriver forskning om klimat- och miljöförändringar.

Med de senaste anslagen fortsätter Kempestiftelserna att stödja den interdisciplinära forskningen vid Kemiskt Biologiskt Centrum. Stiftelserna grundades 1936 och 1941 till J. C. Kempes och Seth M. Kempes minne på initiativ av Lotty Bruzelius, dotter till J.C. Kempe, och syster till Seth M. Kempe.

Kempestiftelserna har till huvudsakligt syfte "att i fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål även som att främja nämnda läns jordbruksnäring".

Mer information om forskningen vid Kemiskt Biologiskt Centrum: www.kbc.umu.se

Mer information om Kempestiftelserna: www.kempe.com

För ytterligare information, kontakta gärna:

Professor Per Gardeström Vetenskaplig samordnare vid Kemiskt Biologiskt Centrum, Umeå universitet
E-post: per.gardestrom@plantphys.umu.se

Eva-Maria Diehl Informatör vid Kemiskt Biologiskt Centrum, Umeå universitet
E-post: eva-maria.diehl@plantphys.umu.se
Telefon: 073-088 5731

Redaktör: Eva-Maria Diehl