"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-08

Drygt fem miljoner kronor till forskning om karriärval

NYHET Vetenskapsrådet har tilldelat Lisbeth Lundahl, Umeå universitet, 5,1 mnkr för forskningsprojektet Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv.

Den som ska välja studie- och yrkesbana står idag inför en betydligt mera komplex och riskfylld uppgift än för 20–25 år sedan. Arbetslivet omvandlas snabbt, och individen måste tidigt ta ställning till långsiktiga och omfattande utbildningssatsningar.
– Arbetslivets höga förändringstakt medför också krav på många vuxna att utveckla eller skaffa ny kompetens. Livslångt lärande är en realitet för allt fler. Begreppen karriärutveckling och karriärvägledning används för att beteckna processer och insatser under en stor del av livet. Karriärvägledningen kan vara förlagd till olika delar av utbildningsväsendet, till kommuner, arbetsförmedlingar och näringsliv, säger Lisbeth Lundahl.

Professor Lisbeth Lundahl, institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning vid Umeå universitet, är projektledare för forskningsprojektet som bedrivs i samarbete med Lärarutbildningen vid Högskolan i Malmö. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har tilldelat anslaget.

Några centrala frågor för projektet är:

  • Hur utformas kommunens och skolans karriärvägledning i en tid av stark decentralisering, och vilka politiska och professionella överväganden ligger bakom denna utformning? Kan man se olika lokala modeller och strategier för vägledningen?
  • Vilka strukturellt och individuellt betingade brytpunkter och förlopp kan urskiljas i olika faser av den enskildes karriärutveckling? Hur beskriver han/hon denna utveckling och vilken betydelse tillmäts vägledningen? Hur är dessa frågor relaterade till kön, etnicitet och social bakgrund?
  • Vilka slutsatser av projektet drar vägledare och beslutsfattare och hur kan erfarenheterna nyttiggöras för utveckling av karriärvägledningen?

Karriärvägledning har rönt stort internationellt intresse, och nyligen har 36 länders nationella system och politik för karriärvägledning kartlagts och analyserats av OECD, Världsbanken och EU-kommissionen. I Sverige är bilden delvis annorlunda. Ansvaret för att skaffa information och göra goda vägval har alltmer lagts på den enskilde, och kommunernas vägledningsinsatser varierar väsentligt i omfattning och kvalitet.
– Nedskärningar, avreglering och decentralisering har under 1990-talet bland annat lett till att många kommuner dragit ner på studie- och yrkesvägledningen eller överlämnat åt de enskilda skolorna att avgöra hur denna verksamhet ska bedrivas, berättar Lundahl.

Kontaktperson:

Prof. Lisbeth LundahlTel: 090-786 69 20
E-post: lisbeth.lundahl@educ.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg