"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-08

Dubbel disputation: Värmen livsviktig för skadade i olyckor

NYHET Vind- och vattentäta filtar och täcken samt utrustning för aktiv värmetillförsel kan minska risken för nedkylning i samband med större olyckor, skriver ST-läkarna Otto Henriksson och Peter Lundgren som den 16 maj försvarar varsin avhandling i ämnet vid Umeå universitet.

Omhändertagande av skadad i kall miljö (Foto: Ove Strid)

Det nordiska klimatet medför att skadade personer löper stor risk att bli nedkylda. En sådan sänkning av kroppstemperaturen, hypotermi, ökar risken för komplikationer och dödsfall i samband med allvarliga olyckor. Åtgärder för att förhindra nedkylning måste därför sättas in redan på skadeplatsen och under transporten till sjukhus.

Doktoranderna Peter Lundgren och Otto Henriksson har i sina avhandlingar utvärderat olika typer av materiel och utrustning för isolering samt aktiv värmetillförsel vid omhändertagande av skadade inom räddningstjänst och ambulanssjukvård. Kliniska studier har genomförts vid omhändertagande av skadade patienter inom ambulanssjukvården i Jämtlands län och Västerbottens län samt vid skidpatruller i Hemavan, Hamrafjäll och Idre. Studier har också genomförts i laboratoriemiljö med termiska dockor samt med frivilligt nedkylda forskningspersoner.

Avhandlingarna visar att externa värmekällor, exempelvis kemiska värmekuddar, som tillägg till isolering med filtar och räddningstäcken, ytterligare kan minska risken för nedkylning samt upplevelse av kyla, särskilt hos nedkylda personer med utslagen huttring och vid behandling i kall miljö där tillgången till isolering är bristfällig. Om den skadade är blöt och tillräcklig isolering inte finns tillgänglig bör man överväga att avlägsna blöta kläder eller ordna en fuktspärr i form av en vattentät plastsäck närmast de blöta kläderna för att minska värmeförluster, reducera behovet av huttring samt motverka nedkylning. Avhandlingarna visar också vikten av att filtar och räddningstäcken är motståndskraftiga mot vind för att uppnå tillräcklig isoleringsförmåga i en kall miljö.

Aktiv värmetillförsel med extern värmekälla rekommenderas i såväl nationella som internationella riktlinjer men har tidigare bara utvärderats i ett fåtal kliniska studier. Effekten av att avlägsna blöta kläder eller tillföra en fuktspärr har inte heller studerats. Idag saknas ofta vind- och vattentäta filtar och räddningstäcken i svensk räddningstjänst och ambulanssjukvård. Utrustning för aktiv värmetillförsel är också sällsynt eller inte anpassad för att kunna användas på fältet. Det kan leda till risk för nedkylning av skadade, särskilt i situationer där sjukvårdsresurserna är begränsade, till exempel vid händelser med många skadade och/eller på otillgängliga platser. Med den här forskningen hoppas man kunna bidra till praktiska riktlinjer för vård av skadade i kall miljö och möjliggöra en systematisk värdering vid inköp av materiel för skydd mot kyla inom räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Forskningen som presenteras i de båda avhandlingarna är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, samt Linköpings universitet, institutionen för klinisk och experimentell medicin, med finansiering från Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Otto Henriksson tjänstgör som ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Peter Lundgren är ST-läkare i internmedicin och kardiologi vid Hallands sjukhus, Halmstad. Båda har ett särskilt intresse för ambulans- och akutsjukvård och är reservofficerare vid Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur.

Otto Henriksson kan nås påmobil 070-201 52 78
e-post otto.henriksson@surgery.umu.se
Peter Lundgren kan nås påmobil 070-667 83 16
e-post peter.lundgren@surgery.umu.se

Otto HenrikssonOnsdagen den 16 maj försvarar Otto Henriksson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Skydd mot kyla vid prehospitalt omhändertagande av skadad (engelsk titel: Protection against cold in prehospital trauma care).Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.Fakultetsopponent är professor Hannu Rintamäki, Uleåborgs universitet, Finland.Läs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54372

Peter LundgrenOnsdagen den 16 maj försvarar Peter Lundgren, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Förebyggande och behandling av hypotermi vid prehospital traumabehandling - med fokus på aktiv värmetillförsel (engelsk titel: Protection and treatment of hypothermia in prehospital trauma care - with emphasis on active warming).Disputationen äger rum kl. 08.30 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.Fakultetsopponent är professor Anne Guttormsen, Bergens universitet, Norge.Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54304

Redaktör: Lena Åminne