"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-21

Effektivare tillverkning av grönt drivmedel

NYHET Adnan Cavka har i sitt avhandlingsarbete utvecklat nya tekniker för en innovativ och effektiv omvandling av vedråvara och jordbruksrester till flytande biobränslen. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 29 november.

Text: Ingrid Söderbergh

Att gå från ett oljeberoende samhälle till ett samhälle som bygger på förnyelsebara energislag är en av vår tids största utmaningar. Råoljan som varit det bränsle med vilket vi byggt upp vårt moderna industrisamhälle kommer dock inte att bytas ut utan att uppenbara fördelar med alternativen kan uppvisas.

För att biobränsle, som är en av de förnyelsebara energikällorna, ska kunna konkurrera med fossila bränslen måste metoder och processer utvecklas så att de kan produceras kostnadseffektivt.

Adnan Cavka presenterar bland annat en ny metod som ger stora förbättringar i jäsningssteget vid tillverkning av cellulosabaserad etanol. Metoden är baserad på användning av natriumditionit, natriumsulfit och natriumborhydrid – kemikalier som kan fås till relativt låg kostnad och som i dag används inom massa- och pappersindustrin samt inom textiltillverkning.

– Effekten uppnås redan vid låga temperaturer, låg kemikaliedosering och utan behov av separata processteg, säger Adnan Cavka.

I avhandlingen presenterar och diskuterar Adnan Cavka också möjligheten att utnyttja kvarvarande så kallade restströmmar från massabruk och bioraffinaderier för att producera enzymer på samma plats där dessa enzymer ska användas för produktion av cellulosabaserad etanol. Restströmmarnas värde i dag består endast i dess värmeinnehåll.

– Mina resultat visar att det är möjligt att utnyttja restströmmar av lågt värde, till exempel fiberslam och drank som är en restprodukt från etanolframställning, för att producera relativt höga halter av enzymer.

Resultaten är ett exempel på teknisk innovation och framsteg som tar oss ett steg närmare kommersiell produktion av förnyelsebara flytande biobränslen. Gröna drivmedel kan bli en viktig del i ett framtida hållbart samhälle.

Adnan Cavka växte upp i Mariestad och tog sin examen i analytisk kemi vid Karlstads universitet 2008.

Adnan Cavka har doktorerat inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Studien är utförd inom forskningsmiljön Bio4Energy. Forskningen har till största del utförts i anslutning till Domsjö bioraffinaderiområde, Örnsköldsvik. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med SEKAB E-Technology och Processum Biorefinary Initiative AB.

Bio4Energy är en forskningsmiljö som utvecklar verktyg och metoder för tillverkning av biodrivmedel och "gröna" kemikalier ur råvara från skogen och organiskt avfall. Miljöns 180 forskare arbetar i sju plattformar som täcker bioraffinaderiets värdekedja från frö till avancerade drivmedel och kemikalier. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt forskningsinstituten Innventia och Energitekniskt centrum i Piteå ingår i satsningen som stöds av över 20 företag och industri inom sektorn.

Om disputationen:

Fredagen den 29 november försvarar Adnan Cavka, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Biorefining of lignocellulose: Detoxification of inhibitory hydrolysates and potential utilization of residual streams for production of enzymes. Svensk titel: Bioraffinering av lignocellulosa: Detoxifiering av inhiberande hydrolysat och potentiell användning av restströmmar för produktion av enzymer.Disputationen äger rum klockan 10:15 i sal KB3A9, KBC-huset.Fakultetsopponent är professor Jack (John) N. Saddler, Forest Products Biotechnology, Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
Huvudhandledare är professor Leif Jönsson.

För mer information, kontakta gärna:

Adnan Cavka, kemiska institutionen
Telefon: 0739 – 350 569
E-post: adnan.cavka@chem.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen