"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-31

Elever ges inte förutsättningar att nå målen i hem- och konsumentkunskap

NYHET Elever i grundskolan får inte likvärdiga förutsättningar att nå målen i hem- och konsumentkunskap, trots att det i skollagen står att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar så att alla har samma chans att uppnå målen i skolan. Det framkommer i en avhandling från Umeå universitet.

– Min avhandling visar att eleverna har olika förutsättningar att nå målen, framför allt när det gäller målet att kunna planera, tillaga och arrangera för måltider. Vid klassrumsobservationer framkom exempelvis att alla elever i olika grad lämnades att planera mycket av matlagningen själva och den begränsade lektionstiden gjorde att eleverna blev stressade och rädda för att misslyckas med sin matlagning, säger Cecilia Lindblom.

I avhandlingen framkommer också att eleverna möter okvalificerade lärare och att den praktiska undervisningen ibland utförs i vanliga klassrum, vilket gör att eleverna får svårigheter att uppnå vissa mål i kursplanen. Detta var också mer vanligt i friskolorna. Både skolledarna och lärarna uttryckte att lärares brist på planeringstid och schemaläggning var ett hinder som påverkade möjligheterna till ämnesövergripande arbete kring kost och hälsa.

Cecilia observerade även grupparbeten, eftersom en stor del av det praktiska arbetet under lektionerna utfördes i grupp. Det visade sig att nästan hälften av grupparbetena inte främjade lärande för eleverna. Dessa elever hade inte möjlighet att visa på den kreativitets- och initiativförmåga som nämns som mål i kursplanen.

– Beslutsfattare har ett ansvar att se till att det finns behöriga lärare och att lokaler i skolan är utformade så att elever ska kunna uppfylla kursplanens mål. Jag anser att detta måste prioriteras och kontrolleras på nationell nivå, säger Cecilia Lindblom.

– Skolledare har ett ansvar att på lokal nivå ge förutsättningar till lärare att kunna erbjuda elever så bra och varierande undervisning som möjligt så att de kan möta elevers olika sätt att lära. Skolledare behöver ge förutsättningar för lärare att kontinuerligt delta i kompetensutveckling inom hem- och konsumentkunskaps alla områden samt goda möjligheter till planering av undervisning.             

– Lärare har ett ansvar att ge elever förutsättningar för måluppfyllelse utifrån de ramar lärare faktiskt kan påverka, som till exempel gruppsammansättning och mängden elevinflytande. Lärare behöver ha kunskap om vad ett optimalt samarbete innebär och hur man kan åstadkomma det. Lärarutbildningen har också ett ansvar att fokusera på ämnesdidaktiska kompetenser, säger Cecilia Lindblom.

Cecilia Lindblom har i sitt avhandlingsarbete gjort tre olika enkätundersökningar med verksamma hem- och konsumentkunskapslärare, skolledare och lärare inom de fem skolämnena hem- och konsumentkunskap (HK), idrott och hälsa, biologi, fysik och kemi. Enkäterna besvarades av personal inom kommunala- och fristående skolor runt om i Sverige. Cecilia har även gjort klassrumsobservationer i HK i fem olika klasser.

Läs en digital publicering av avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Lindblom, Institutionen för kostvetenskapTelefon: 090 - 786 63 96
E-post: cecilia.lindblom@umu.se

Om disputationen

Cecilia Lindblom, institutionen för kostvetenskap, försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet - förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse. (Engelsk titel: The school subject Home and Consumer Studiers in the 2000s - conditions for pupils' opportunity to reach the goals in the subject).

Fakultetsopponent: Prof. Päivi Palojoki, Institutionen för lärarutbildning, Helsingfors universitet.

Redaktör: Eva Stoianov