"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

En ny ledning presenterar sig

NYHET Höstterminen har börjat och samtidigt som tusentals nya studenter håller på att göra sig hemmastadda installerar sig den nya universitetsledningen.

Foto: Robert Blombäck

– Förutom att vi har delat upp arbetsuppgifter sinsemellan och diskuterat visioner och målsättningar har vi jobbat med att hitta former för våra möten både inom ledningen och med dekaner och externa parter, berättar rektor Lena Gustafsson.

Universitetsledningen består förutom av rektor av Kjell Jonsson, prorektor, Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Marianne Sommarin, vicerektor för forskning, Ulf Edlund, seniorrådgivare för samverkan, Staffan Uvell, rektors råd, och Lars Lustig, universitetsdirektör. I ledningen ingår också förvaltningschef Siv Olofsson.

Varje måndag träffas ledningen för att gå igenom sina almanackor och diskutera aktuella frågor. Mötet kallas ledningstrojka, namnet härstammar från den tid då ledningen bara bestod av tre personer. Närvarande vid trojkorna är även presschefen Carina Dahlberg. En gång i månaden hålls ett längre möte. Ledningen träffar även dekanerna regelbundet.

– Vi kommer att fördjupa samarbetet med dekanerna i form av ett så kallat ledningsråd. Under ledningsrådet är också tanken att vi ska placera tre strategiska grupper – för utbildning, forskning respektive innovation – som leds av ansvarig vicerektor.

Ett möte med alla prefekter och enhetschefer hålls den 6 oktober. I samma veva inleds universitetsledningens institutionsbesök.

– Vi planerar att besöka alla institutioner och några centrumbildningar före nästa sommar. Jag hoppas att så många av institutionernas medarbetare som möjligt är med under besöken eftersom det är bra tillfällen för dialog, säger Lena Gustafsson.

Rektor Lena Gustafsson, professor i bioteknologi

Som rektor är Lena Gustafsson universitetets myndighetschef och universitetets främsta företrädare.

– Jag känner redan en otrolig stolthet över vårt universitet och en stor ödmjukhet över att som rektor ansvara för ledningen. Jag kommer att fortsätta i den riktning som Göran Sandberg stakade ut med satsningar på miljöer och individer. Ett led i detta är att skapa en tjänstesituation som är attraktiv både för befintliga och nya universitetsmedarbetare och som också attraherar internationella medarbetare.

– Mångfald och utbyten är utmärkande för kreativa miljöer. Jag kommer därför att verka för integrerade forsknings-, utbildnings- och innovationsmiljöer, vilket gynnar såväl kvalitet som samarbeten internt och externt.

Några ärenden som ligger högst på agendan som autonomireformen, hur rekryteringen av utländska studenter ska ske, fortsatt utveckling av kvalitetsfrågor och utvecklingen av lärarutbildningen.

– Både utmaningar och möjligheter gör att vi just nu har utrymme för övergripande förändringar, en chans som vi måste ta om vi ska klara oss i den internationella konkurrensen och som därmed gynnar en regional och nationell utveckling.

Kort om Lena Gustafsson

Sitter med i: ledamot i IVA:s avd X, styrelseledamot i Rymdstyrelsen, Nordiskt Innovationscenter (NICe), Swedish Standards Institute (SIS) styrelse, ESS AB, president och styrelseordförande för Ambient Assisted Living Association, AALA, Europa.
Äter helst: Fisk och skaldjur.
Lyssnar på: Det mesta i musikväg och nyheter.

Favoritplats på campus: Campusdammen; allt!

Prorektor och ställföreträdande rektor Kjell Jonsson, professor i idéhistoria

Som prorektor är Kjell Jonsson också ställföreträdande rektor, vilket innebär att han är den vid sidan av rektor som kan fatta beslut och representera universitetet i rektors frånvaro.

– Arbetsfördelningen i universitetsledningen är ännu inte helt klar. Som prorektor kommer jag att vara inblandad i de flesta frågor eftersom jag kan vara den som ska fatta besluten. Men förmodligen kommer jag att ha ett särskilt ansvar för Konstnärligt campus, infrastruktur och studiemiljö.

Den sociala och kulturella studiemiljön, både på campus och på nätet, tror Kjell kommer att bli allt viktigare konkurrensfaktorer.

– Det handlar om allt från teknik till service. Det är mycket viktigt att utveckla studiemiljöer och studentservice både för campus- och nätstudenter. Vi måste också bygga upp en infrastruktur för IT, utbildningsteknik, bibliotek med mera, som är optimal för våra anställda och studenter.

Forskningskommunikation och allmänna, generiska, kompetenser för universitetets studenter är exempel på andra frågor som Kjell Jonsson kommer att engagera sig i.

– Eftersom universitetsledningen är dominerad av naturvetare kommer jag också att ha ett extra öga på utvecklingen inom hum/samområdet.

Kort om Kjell Jonsson

Sitter med i: Nationella referensgruppen vid Kungliga biblioteket, Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser, Kungliga Vetenskapsakademiens Rådgivande nämnd för centrum för vetenskapshistoria, ordförande i styrgruppen för forskningsprojekt vid Konstnärligt campus (Balticdonationen).
Läser gärna: Allätare, är med i en bokcirkel som just läst Kall feber av Jerker Virdborg.
Äter gärna: Lamm vindaloo.

Favoritplats på campus: Tidskriftsrummet på UB.

Vicerektor för forskningsfrågor Marianne Sommarin, professor i växtbiokemi

Marianne Sommarin utsågs som vicerektor av Göran Sandberg. Hon har fått förnyat förtroende av Lena Gustafsson. Hon jobbar 85 procent som vicerektor, övrig tid verkar hon vid teknisk-natur-vetenskaplig fakultet och UPSC. Från 1 juli 2011 kommer hon att vara vice rektor på heltid.

– En viktig fråga under hösten är konsekvenserna av autonomireformen och vad den innebär för forskarutbildningen. Vi måste ta fram ett regelverk. En viktig uppgift är att i nära kontakt med fakulteterna utveckla forskningsservice, Grants Office. Karriärvägar inom akademin och infrastruktur för forskningen är mycket aktuella och viktiga frågor, förklarar hon.

Marianne Sommarin har ansvarat för processerna kring att utse starka forskningsmiljöer och karriärbidrag till framstående yngre forskare.

– Arbetet med forskningsmiljöerna är i stort sett klart, och en ny omgång karriärbidrag, omkring 30 stycken, håller vi på med.

Kort om Marianne Sommarin

Sitter med i: Ordförande i Forskningsstrategiska rådet, Universitetsbibliotekets styrelse, ledamot i UCMM/MIMS/ LCBU styrelse, ordförande i det strategiska forskningsområdet havsmiljö, Ecochange, ordförande för det virtuella EU-kontoret, ledamot i Trees and other plants samt Berzelii Centre for Forest Biotechnology i Umeå.
Äter gärna: Varmrökt röding.
Lyssnar på: Tystnaden.

Favoritplats på campus: De stora grönområdena.

Vicerektor för utbildning Anders Fällström, docent i matematik

Anders Fällström är vicerektor för utbildning på 60 procent, den resterande tiden ägnar han åt matematisk grundforskning, komplex analys, och handledning av doktorander.

– Jag ser det som viktigt att vi jobbar för att forskning och utbildning närmar sig varandra både innehålls- och klimatmässigt. Det fungerar redan mycket bra på vissa håll men inte alls på andra. Vi måste också arbeta mer för att hitta fakultets- och ämnesövergripande inslag i utbildningarna och utnyttja den stora kompetens som finns vid universitetet.

Han framhåller att han vill jobba nära fakulteterna i alla utbildningsfrågor och vikten av att koncentrera strategiska frågor till ett utbildningsråd.

– På kort sikt är det viktigt att vi gör en prioritering av utbildningsutbudet. Kvalitetsarbetet inriktas inledningsvis på HSV:s kommande utvärderingar, men också diskussioner kring goda undervisningsmiljöer. Internationalisering är en annan viktig fråga som har stor betydelse från kvalitetssynpunkt.

Anders Fällström säger också att det i fortsättningen kanske inte är viktigast att universitetet får fler studenter, utan att en högre utbildningskvalitet med något färre studenter mycket väl kan bli ett nytt mål.

– Vi måste också vidareutveckla nya undervisningsformer, inte minst när det gäller den nätbaserade undervisningen både på och utanför campus.

Kort om Anders Fällström

Sitter med i: Strategiska utbildningsrådet, kursklassifice- ringskommittén, Umevatoriets styrelse, Arkitekthögskolans styrelse, ett antal övriga grupper.
Äter gärna: blodbröd med fläsk.
Läser: rysk litteratur, både klassisk och modern.
Lyssnar på: Slölyssnar på allt, djuplyssnar på klassisk 1900-talsmusik: Prokofiev och Sjostakovitj m.fl.

Favoritplats på campus: Lindellhallen och Humfiket.

Universitetsdirektör Lars Lustig

Som universitetsdirektör har Lars Lustig det övergripande ansvaret för myndighetsfrågor, kontakter med departementet och myndigheter samt ett övergripande planerings- och samordningsansvar.

– De frågor som är mest aktuella just nu är autonomireformen och arbetsmiljöarbetet. När det gäller autonomireformen är organisations- och befattningsfrågor centrala.

Arbetsmiljöfrågorna ligger också på mitt bord, och även om arbetsmiljön i stort är bra kan vi sannolikt arbeta ännu bättre med frågorna.

Den kommande budgetpropositionen är en annan aktuell fråga.

– I år är det speciellt eftersom det är valår. Blir det regeringsskifte kommer propositionen en dryg månad senare än vanligt, viket också påverkar universitetets arbete. Det många lärosäten undrar över är hur den kommande regeringen ska reagera på att vissa lärosäten utbildar fler studenter än de får betalt för medan andra inte når upp till det studentantal de har ersättning för. Vi utbildar till exempel i år cirka 1 000 fler än vi får betalt för.

Kort om Lars Lustig

Sitter med i: Ordförande för centrala samverkansgruppen, CSG, och arbetsmiljökommittén, leder krisledningsgruppen, ordförande i HPC2N, ledamot i Balticfonden och Mångbergsstiftelsen samt stiftelsen Lars Färgares gård.
Äter helst: Indisk mat.
Läser gärna: Dagstidningar och PO Enqvist.

Lyssnar på: Tänk London 1973; David Bowie, Mott the Hoople, Dave Edmunds.

Förvaltningschef Siv Olofsson

Som förvaltningschef ansvarar Siv Olofsson för närmare 600 anställda. Hennes huvuduppgift är att leda och vidareutveckla den administrativa verksamheten inom hela universitet.

– Jag arbetar vidare med att förbättra de administrativa flödena så att de blir så bra som möjligt för universitetet. Mitt mål är att verksamheten ska känna att det får det stöd de behöver. Jag siktar på att Umeå universitets förvaltning ska bli bäst i Sverige. I fokus står kvalitetsarbetet.

– Mitt första mål var att få ihop chefsgruppen inom förvaltningen. Riva revir, skapa en samsyn så att hela förvaltningen jobbar med universitets bästa för ögonen. För mig är en gemensam värdegrund och kvalitetsarbetet grunden till framgång. Tillsammans med medarbetare och företrädare för fakulteterna har fyra mål för förvaltningen tagits fram: ett kundorienterat arbetssätt, en effektiv organisation, ett tydligt tjänste- och produktutbud samt tydliga resultat.

Kort om Siv Olofsson

Sitter med i: Gruppen för Linköpingssamarbetet, är en efterfrågad föreläsare bland myndigheter och andra lärosäten.
Äter helst: Choklad och husmanskost.

Läser gärna: Ledarskaps- och utvecklingslitteratur, följer forskningen inom området.

Rektors råd, Staffan Uvell, lektor i matematisk statistik

Staffan Uvell jobbar på rektors uppdrag med olika frågor. Han utsågs som rektors råd av tidigare rektor Göran Sandberg och kommer att arbeta ett år till på Lena Gustafssons uppdrag.

– Jag kan ses som en länk mellan universitetsledning, fakulteter och förvaltningsenheter. När det gäller förvaltningen handlar det speciellt om frågor som är kopplade till personalenheten. Bemanningsplaneringssystemet, anställningsordning, handläggningsordning, kompetensförsörjning och autonomifrågor jobbar jag framförallt med.

Staffan är också en viktig part i utvecklingen av Konstnärligt campus som ordförande i samordningsgruppen, han är medlem i KVUL-gruppen som jobbar med kvalitetsutveckling av utbildningar.

Kort om Staffan Uvell

Sitter med i: Ordförande UMIT:s styrelse, styrgruppen för omkostnadsavgifter (nya redovisningssystemet), ordförande i samordningsgruppen för Konstnärligt campus, ledamot i gruppen för kreativitetsinkubatorn och i kursklassificeringskommittén, ansvarig för ett av samarbetsprojekten i Linköpingssamarbetet, suppleant i HPC2N:s styrelse.
Lyssnar på: P1.
Läser: Deckare; Jo Nesbø.

Favoritplats på campus: Centrala parkrummet – det ombyggda området runt campusdammen.

Foto: Mattias Petterson, Samuel Bengtsson, Andreas Nilsson

Redaktör: Carina Dahlberg