"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-14

Entreprenöriella avtryck i klassrummet

NYHET Begreppet entreprenörskap har under senare år gjort entré i skolan. Bakgrunden till detta är att entreprenörskap förts upp på OECD:s och EU:s agenda och definierats som en grundläggande färdighet samt skrivits fram som en angelägenhet för skola och utbildning.

Gudruns Svedbergs avhandling behandlar vad entreprenörskap i gymnasieskolan kan innebära i praktiken, i undervisning och för elevers lärande i ett lokalt sammanhang. Lanseringen av entreprenörskapsbegreppet inom skolan har underlättats av en vidgad tolkning. En snäv definition förknippar entreprenörskap med att elever driver övningsföretag i skolan. Med en vidgad definition handlar det om att förändra skolans pedagogik mot vad som benämns entreprenöriellt lärande.

Entreprenörskapssatsningarna har realiserats genom utomstående aktörers erbjudanden om resurser till skolan i kombination med skolans decentralisering. Även lärares och skolledares otillfredsställelse med rådande förhållanden på de studerade gymnasieprogrammen samt deras ”ansökanskompetens” har bidragit till dessa satsningar. Entreprenörskapsprojekt i gymnasieskolan kan medföra tämligen olika och även omfattande omdaningar.

På de två gymnasieprogram som studerats i avhandlingen har förändringarna rört allt från programutformning, kursutformning, hur termin och skoldags indelas, undervisning och arbetsformer till utbyte med arbetsliv/närsamhälle samt elevers och lärares uppgifter och ansvar. På båda programmen har ”samarbetslärande” prioriterats. I avhandlingen synliggörs ett ömsesidigt samspel mellan villkor för lärande, olika former av ”samarbetslärande” samt elevers kommunikationsmönster.

Studien är etnografiskt inspirerad och utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Genom fallbeskrivningar skildras ingående två gymnasieprogram som beviljats projektanslag från projektet PRIO, Prioritet företagsamhet i skolan, vars målsättning under åren 2000-2005 har varit ett ökat entreprenörskap i Västerbottens län, speciellt bland unga människor.

Fredagen den 25 maj försvarar Gudrun Svedberg, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Disputationen äger rum 13.15 i S 213 H, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

Gudrun Svedberg är bosatt i Burträsk, utbildad hushållslärare och specialpedagog och arbetade innan hon blev antagen som doktorand på Balderskolan i Skellefteå. Forskarutbildningen har finansierats av Skellefteå kommun samt Skolverket.

Kontaktuppgifter: gudrun.svedberg@educ.umu.se
Tel: 070-299 60 88

Läs hela eller delar av avhandlingen på www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1113

Redaktör: Lars Erik Öhlund