"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-29

Etnisk diskriminering vardag för unga samer

NYHET Utsatthet och dålig behandling hör till vardagen för unga vuxna samer och för samiska skolbarn, skriver psykolog Lotta Omma i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 5 februari.

- Hela frågan om diskriminering och utsatthet är mycket oroande och måste lyftas in i debatten inom det svenska majoritetssamhället, kommenterar hon sina resultat.

Två undersökningar av levnadsvillkor och hälsa ligger till grund för avhandlingen. Hälften av samiska skolbarn i åldern 13-18 år och lika stor del av de unga vuxna samerna i åldern 18-28 år hade erfarenhet av dålig behandling på grund av sin samiska härkomst. Ungdomarna upplever en i mycket hög grad utsatt situation på grund av etnisk diskriminering och för att de ofta måste försvara och förklara sin existens som samer. Ungdomarna beskriver att okunskapen är stor hos svenskar i allmänhet och trots goda intentioner i läroplanen får de inte lära sig att samerna är ett urfolk i Sverige.

Trots stor erfarenhet av diskriminering och utsatthet rapporterar unga samer som grupp en förhållandevis god hälsa. Jämfört med svenska ungdomar uppger de bättre fysisk hälsa men också mera stress och oro. De samiska skolbarnen däremot har en lägre hälsorelaterad livskvalitet än andra svenska skolbarn. Framför allt när det gäller välbefinnande och fungerande i skolan är skillnaden stor mellan grupperna.

Det finns också tydliga hälsoskillnader inom den samiska gruppen. De som hade erfarenhet av etnisk diskriminering var oftare nedstämda, oroliga, bekymrade, stressade och i den gruppen var självmordsplaner dubbelt så vanliga som bland samer utan sådana erfarenheter. Andelen med självmordsplaner var dubbelt så hög bland kvinnorna och renskötarna samt hos samer i Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län. Självmordsförsök var drygt tre gånger vanligare bland samiska kvinnor och bland renskötare jämfört med samiska män och icke renskötare.

Lotta Omma är psykolog i Gällivare och doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för psykiatri. Hon kan nås på tel. 0970-19 447, mobil 070-271 00 19
e-post lotta.omma@telia.com

Tisdagen den 5 februari försvarar Lotta Omma, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Ung same i Sverige - Livsvillkor, självvärdering och hälsa (engelsk titel: Young Sami in Sweden-Living Conditions, Selfperception and Health). Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal A, psykiatriska kliniken, NUS.
Fakultetsopponent är professor Siv Kvernmo, Tromsö universitet, Norge..

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-63988