"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-17 Uppdaterad: 2023-03-30, 11:27

EU beviljar Umeå-forskare drygt 66 miljoner kronor

NYHET Av de ansökningar som forskare vid Umeå universitet har skickat in till 2020 års utlysningar inom EU har 16 hittills blivit beviljade medel. Tillsammans får de dela på över 66 nya forskningsmiljoner från det tidigare ramprogrammet, Horisont 2020.

HORISONT 2020 

Utlysningar, projekt och ansvariga forskare

ERC Starting Grant

 • Jonas Barandun vid Institutionen för molekylärbiologi beviljas drygt 15 miljoner kronor för projektet PolTube: A molecular model of the microsporidian infection apparatus. Genom att använda en kombination av genetiska, biokemiska och strukturella biologiska verktyg vill projektet svara på hur mikrosporidia kan infektera organismer som är så evolutionärt olika som protister och däggdjur.
  Läs mer om PolTube

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

 • Francesca Aguilo vid Institutionen för molekylärbiologi beviljas cirka 2,8 miljoner kronor för projektet ROPES: ROles of ePitranscriptomic in diseasES som är ett samarbetsprojekt mellan flera universitet runt om i Europa. Projektet vill bidra till ytterligare förståelse för funktionen av RNA-modifieringar vid sjukdomar. Modifieringar som påverkar primära cellprogram, såsom celldifferentiering och respons på stress, är avgörande för både grundläggande vetenskap om och behandling av sjukdomar. Gruppen i Umeå kommer främst att studera N6-metyladenosin (m6A) och dess roll i bröstcancer och metastaser.
  Läs mer om ROPES

 • Johan Redström vid Designhögskolan beviljas cirka 8,5 miljoner kronor för projektet D-CoDE: Fundamentals of Design Competence for Our Digital Future. Syftet med detta samarbetsprojekt, där flera europeiska universitet ingår, är att utbilda framtida designforskare och -ledare som kan bana väg för en inkluderande och hållbar framtid i den digitala omvandlingen av samhället. I projektet arbetar så kallade prototeams – grupper av doktorander från olika discipliner som tillsammans strävar efter att utveckla nya designroller och metoder, liksom den kunskap som behövs för att stödja dem.
  Läs mer om D-CoDE

 • Marlene Sandlund vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering beviljas cirka 2,8 miljoner kronor för projektet Health CASCADE: Evidence-based co-creation methodology for bridging the implementation gap between knowledge and action in health promotion. Målet är att, via ett europeiskt gemensamt doktorandprogram, främja nästa generation av välutbildade forskningsledare som genom samskapande kan utveckla evidensbaserade, vägledande principer, nya verktyg och ny teknik för att bekämpa komplexa folkhälsoproblem.
  Läs mer om Health CASCADE

Marie Skłodowska-Curie Research Individual Fellowships

 • Jonas Barandun och Himanshu Sharma vid Institutionen för molekylärbiologi beviljas cirka 1,9 miljoner kronor för projektet MsInfection: Mechanistic basis of host infection and intracellular development in microsporidia. Syftet med projektet är att undersöka infektionsmekanismen hos mikrosporidia, parasiter som infekterar nästan alla organismer, inklusive bin, fisk och människor. Kunskapen är avgörande för att identifiera potentiella läkemedel som kan begränsa det ökande hotet från mikrosporidia-infektioner.
  Läs mer om MsInfection

 • Kerstin Seier och Marta Bally vid Institutionen för klinisk mikrobiologi beviljas cirka 1,9 miljoner kronor för projektet REMIND EBOV: Role of the mucin-like domain of the Ebola virus in modulating virus-glycosaminoglycan interactions. Syftet med projektet är att undersöka hur interaktionen med glykosaminoglykaner, som är involverade i den initiala kontakten med viruset, varierar. Projektet kommer att bidra till en bättre förståelse för hur viruspartiklar migrerar på cellytan och hur interaktionerna fungerar på molekylär nivå.

 • Dario Conca och Marta Bally vid Institutionen för klinisk mikrobiologi beviljas cirka 1,9 miljoner kronor för projektet CoVentry: Multiscale study of the interactions between corona viruses of various pathogenicity and cell membrane components in the early stages of virus entry. Syftet med projektet är att förstå varför vissa coronavirus orsakar allvarliga sjukdomar och andra inte – och om egenskaperna hos virus-membraninteraktionerna spelar en roll i sammanhanget.

Towards a vibrant European network of AI excellence centres

 • Virginia Dignum vid Institutionen för datavetenskap beviljas cirka 3,4 miljoner kronor för projektet HumanE-AI-Net: HumanE AI Network. Syftet med projektet är att forma den pågående AI-revolutionen i en riktning som är fördelaktig för människor, på såväl individ- som samhällsnivå. Något som innebär att ta hänsyn till etiska värderingar såväl som de sociala, kulturella, juridiska och politiska normer som finns i Europa. Utmaningen ligger i att utveckla robusta, pålitliga AI-system som kan ”förstå” människor, anpassa sig till verklighetens komplexa miljöer och interagera på lämpligt sätt i sociala sammanhang.
  Läs mer om HumanE-AI-Net

Boost rural economies through cross-sector digital service platforms

 • Weizhuo Lu vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik beviljas circa 5,8 miljoner kronor för projektet AURORAL: Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application. Målet med projektet är att stärka landsbygdsekonomier genom sektorövergripande digitala serviceplattformar som syftar till att åtgärda tekniska brister och matcha teknik och människor. Resultaten från projektet ska minska den digitala klyftan mellan städer och landsbygdsområden i Europa, bidra till ökad ekonomisk tillväxt på landsbygden och hjälpa till att hantera betydande samhällsutmaningar.
  Läs mer om AURORAL

Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions involving digital tools for people-centred care

 • Peter Nordström vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering beviljas cirka 700 000 kronor för projektet SEURO: Scaling EUROpean citizen driven transferable and transformative digital integrated health and social care. Syftet är att utvärdera nyckelfaktorer för att förbereda organisationer, orter och regioner över hela EU på att skala upp, underhålla och överföra den digitala hälsoplattformen ProACT. Plattformen har utvecklats för att ge människor över 65 år som är kroniskt sjuka, men som bor hemma, stöd i att bättre förstå och själva hantera sin hälsa. 
  Läs mer om SEURO

AI for Health Imaging

 • Katrine Riklund vid Institutionen för strålningsvetenskaper beviljas cirka 5,3 miljoner kronor för projektet EuCanImage: A European Cancer Image Platform Linked to Biological and Health Data for Next-Generation Artificial Intelligence and Precision Medicine in Oncology. Syftet med projektet är att bygga en säker, federerad och storskalig europeisk cancerplattform, med funktioner som avsevärt kommer att förbättra potentialen för artificiell intelligens (AI) inom onkologi.
  Läs mer om EuCanImage

Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response

 • Gunnar Malmberg vid Institutionen för geografi beviljas cirka 3,7 miljoner kronor för projektet SHARE-COVID19: Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE (SHARE-COVID19). Syftet med projektet är att förstå ekonomiska, sociala och icke avsedda hälsokonsekvenser av beslut som tagits för att begränsa covid-19-pandemin. Projektet ska även bidra till att göra såväl hälso- och sjukvårdssystemen som samhällena i EU mer motståndskraftiga mot framtida pandemier genom att utveckla förbättrade hälso- och socioekonomiska policyer.
  Läs mer om SHARE-COVID19

Enhancing The Belmont Forum Collaborative Research Action on climate, environment and health

 • Joacim Rocklöv vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin beviljas cirka 3,4 miljoner kronor för projektet ENBEL: Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on climate change and health. Syftet med projektet är att sammanföra forskare inom ett brett och heterogent forskningsområde – folkhälsoeffekter av klimatförändringar. Detta ska göras genom olika nätverksaktiviteter, bland annat en konferens.
  Läs mer om ENBEL

Technologies for first responders

 • Lina Gyllencreutz vid Institutionen för omvårdnad beviljas circa 5,3 miljoner kronor för projektet MED1stMR: Medical First Responder Training using a Mixed Reality Approach featuring haptic feedback for enhanced realism. Syftet med projektet är att förbereda medicinsk personal som är först på olycksplatser på att hantera komplexa situationer med många skadade genom att utveckla ”mixed reality-träning” med haptisk återkoppling. 
  Läs mer om MED1stMR

Addressing radicalization through social inclusion

 • Valerie de Marinis vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin beviljas cirka 2,1 miljoner kronor för projektet DRIVE: Determining multi-level led causes and testing intervention designs to reduce radicalisation, extremism and political violence in north-western Europe through social inclusion. Syftet med projektet är att ta fram en rad policyinriktade forskningsresultat för att bättre förstå hur social integration påverkar radikalisering av högerextrema och islamistiska grupper i olika delar av nordvästra Europa.
  Läs mer om DRIVE

Open schooling and collaboration on science education

 • Christina Ottander vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik beviljas cirka 2,2 miljoner kronor för projektet MULTIPLIERS: Multiplayers’ partnerships to ensure meaningful engagement with science and research. Syftet är att utveckla, utpröva och utvärdera undervisning i naturvetenskap som bygger på autentiska frågor kring samtidens utmaningar. Undervisningen kommer att integrera lärandet i naturvetenskap med undersökande arbete, utveckla förmågan att identifiera intressekonflikter, kritiskt granska och ta ställning. De autentiska fallen ska väcka elevernas personliga engagemang och undervisningen ska fånga naturvetenskapens och naturvetarens roll i den komplexa verklighet vi lever i.