"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-27

EU-projektet EDEN levererar sina första resultat

NYHET Projektet EDEN tar stora steg framåt mot de storskaliga demonstrationsövningar som planeras. Där ska nya lösningar för att öka samhällets skydd mot terrorattacker och olyckor med farliga ämnen testas. Övningarnas scenarier har utformats under sommaren, i nära samarbete med slutanvändarna. EDEN:s fokus ligger på att hitta nya lösningar som möter slutanvändarnas behov.

Det främsta syftet med det EU-finansierade projektet EDEN är att testa och bekräfta funktionaliteten hos nya innovativa produkter som ska förbättra samhällets motståndskraft mot händelser med CBRNE-ämnen (kemiska (C), biologiska (B), radiologiska och nukleära (R/N), och explosiva (E) ämnen).

Inledningsvis har ett betydande arbete lagts ner på att förstå de krav och behov som finns hos slutanvändarna av produkterna och för att utveckla de scenarier som ska användas i demonstrationsövningarna.

Slutanvändarna påverkar övningsscenarierna

Ett livligt aktivitetsnätverk har samordnats, där slutanvändare och EDEN:s partners under sommaren har mötts för att diskutera hur de befintliga klyftorna mellan slutanvändarnas behov och den tillgängliga tekniken kan överbryggas. De återkopplingar och rekommendationer som mötena resulterade i låg sedan till grund för de scenarier som presenterades för EDEN Advisory Board, en panel bestående av slutanvändare med nyckelfunktioner. Vid dessa möten har också EDEN:s företrädare avslöjat kärnan i projektets koncept: verktygslådornas verktygslåda (Toolbox of Toolboxes) och EDEN-butiken (EDEN Store).

Tillströmning av deltagare ett erkännande

Inom EDEN planeras och genomförs även FoU-verksamhet i samarbete med stora industrier, små och medelstora företag, universitet, forskningsinstitut och tekniska organisationer. Samarbetet mellan parterna växer genom gemensamma planerade och överenskomna åtgärder. Ett första erkännande av idéerna bakom EDEN-projektet märks genom det ökande antalet organisationer som ansluter sig till företagar- och leverantörsplattformarna som är öppna för företag utanför EDEN. Där kan de aktivt delta i projektet genom att komma med råd och återkoppling, men även genom att så småningom validera sina egna produkter eller processer i demonstrationsövningarna.

Under sommaren arrangerades ett par workshops för företagar- och leverantörsplattformarna där deltagarna fick träffa några av EDEN:s projektledare och få information om de kemiska, biologiska och radiologiska demonstrationsscenarierna. Mötena gav dem även möjlighet att presentera sig och utforma sitt eget engagemang i EDEN. Plattformarna är fortfarande öppna för nya intressenter.

Mer information

Mer information om verktygslådan, EDEN-butiken samt anmälningsformulär till plattformarna, uppdateringar, nyheter och evenemang finns på webben.

EDEN:s officiella webbplats

Projektet EDEN inleddes den 1 september 2013 och finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för åtgärder för säkra samhällen i ramprogram 7.

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet bidrar i EDEN med övningsverktyg, utvärdering av demonstrationsövningarna samt med arbete med etik och juridik.

Mer om CBRNE-centrets del i EDEN

Redaktör: Andrea Gillgren