"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-23

Europeiska CBRNE-centret utvärderar interaktiv verktygslåda i polsk katastrofövning

NYHET Just nu deltar Europeiska CBRNE-centret i en övning med farliga ämnen för 2000 yrkesverksamma brandmän, poliser och militärer i polska Pionki. Under övningen testas den interaktiva och webbaserade verktygslåda som utvecklas i projektet PRACTICE för att förbättra planeringen och hanteringen av CBRN-incidenter i Europa.

Forskningsprojektet PRACTICE (Preparedness and resilience against CBRN terrorism using integrated concepts and equipment) koordineras av Europeiska CBRNE-centret och går ut på att förbättra förmågan att planera för, reagera på, och återhämta sig från, incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) ämnen. Förhoppningen är att projektet ska minska fragmenteringen och öka effektiviteten och samarbetsförmågan när det gäller CBRN-frågor över landsgränserna i Europa.

Brand i onkologilabb ett av scenarierna

Den pågående övningen i Pionki består av fyra live-scenarier. I det första som utspelade sig i förmiddags utbröt en explosionsartad brand i ett onkologiskt laboratorium. I detta scenarium var den simulerade risken att farliga radionuklider kanske hade frisläppts. Deltagarna fick träna på att praktiskt ta hand om skadade, dekontaminera och kommunicera under rådande simulerade förhållanden.

Till sin hjälp har de övande en första version av verktygslådan. Verktygslådan är projektets huvudsakliga produkt och resultat. I den finns diverse CBRN-specifika krishanteringsverktyg, t ex simulerings- och modelleringsprogram, saneringsprocedurer och kriskommunikationsmanualer, som är integrerade och kommunicerar med varandra. Själva verktygslådan är en mjukvara där användaren i händelse av kris loggar in och fyller i den information han eller hon vid tillfället har om incidenten. Verktygslådan förser sedan användaren med förslag på verktyg som kan användas och åtgärder som bör vidtas. Grundidén är att verktygslådan ska göra krishanteringen enklare även för icke CBRN-tränad personal.

Utvärderar verktygslådans betydelse

På plats i Pionki finns representanter för de flesta av PRACTICE 25 partners från 11 länder. De flesta har till uppgift att observera hur de övande använder verktygslådan, hur väl den fungerar och vad som behöver justeras och vidareutvecklas innan produkten är färdig. Europeiska CBRNE-centrets medarbetare deltar i det arbetet, men har även andra uppgifter. Projektledarna Mirko Thorstensson och Per Wikberg som även arbetar vid Försvarets forskningsinstitut (FOI) koordinerar datainsamlingen och utvärderingen av verktygslådans betydelse under övningen.

- Vi fokuserar på verktygslådans användning, men inte på hur själva övningen går, förklarar Mirko Thorstensson.

Etiska apekter viktiga vid CBRNE-händelser

Centret arbetar även med olika slags etiska aspekter av incidenter med farliga ämnen, till exempel hänsyn till och omhändertagande av olika religiösa eller etniska grupper och handikappade, skydd av personinformation, kontakt med familjemedlemmar och utnyttjande av människors mobiltelefoni som informationskälla.

- Även vid vanliga olyckor är etiska frågor när det gäller hantering av skadade viktiga, men vid CBRN-händelser blir det extremt viktigt då många av procedurerna utsätter människor för rädsla och obehag. Bland annat jobbar man med dekontamineringsprocedurer när människor måste klä av sig för att duschas. Därför är det viktigt att PRACTICE ägnar extra mycket uppmärksamhet inte bara åt tekniken utan även åt hanteringen av skadade och drabbade, säger Dzenan Sahovic, föreståndare för Europeiska CBRNE-centret.

PRACTICE finansieras av EU:s sjunde ramprogram och har en budget på 11,7 miljoner Euro. Övningen i Pionki pågår 23-25 april.

Redaktör: Andrea Gillgren