"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-06

Fall bland äldre vanligast bland dementa

NYHET Fall med olika skador som följd är mer än dubbelt så vanligt bland personer med demenssjukdom som bland andra äldre personer. Det visar Staffan Eriksson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 15 december.

I avhandlingen ligger fokus på riskfaktorer för fall hos dementa som bor på särskilt boende eller är inlagda på en psykogeriatrisk avdelning. Det övergripande syftet var att identifiera riskfaktorer av betydelse för fall hos personen såväl som faktorer relaterade till omständigheterna kring fallen, och att göra det så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

I en studie utförd bland personer med respektive utan demenssjukdom på äldreboenden visade fallfrekvensen vara mer än dubbelt så hög i gruppen med demenssjukdom. Under 6 månaders uppföljning inträffade det 197 fall bland de 103 personer som hade en demenssjukdom. 11 av dessa fall resulterade i någon form av fraktur. Faktorer som är relaterade till ökad fallrisk i gruppen med demenssjukdom är manligt kön, användande av gånghjälpmedel och användande av mer än fyra olika läkemedel.

I en studie på en psykogeriatrisk avdelning som omfattade 204 patienter med demenssjukdom resulterade 244 fall i 14 frakturer. Statistisk analys visar att manligt kön, användande av läkemedlet heminevrin och nedsatt gångförmåga var faktorer förknippade med ökad fallrisk. Användande av statiner är förknippat med en minskad risk för fall. Med dessa faktorer kan 48 % av variationen av fall förklaras. Heminevrin används vid tillstånd av upprördhet och förvirring samt vid sömnproblematik. Statiner är en grupp läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet hos människor som löper risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Relationen mellan medicinering och ökad (heminevrin) respektive minskad (statiner) fallrisk är en intressant observation men bör ses med viss skepsis, säger Staffan Eriksson.
Det är svårt att säga om det är medicinen i sig eller symptomen som man får medicinen för som gör att fallrisken påverkas, konstaterar han.

Analysen av omständigheterna kring fallen visar att fallfrekvensen var ungefär lika stor på natten som på dagen. Omständigheter relaterade till en ökad risk att falla, mätt med tid till första fall, är ångest, mörker, att inte ha på sig skor och för kvinnor urinvägsinfektion. Andelen fall relaterade till urinvägsinfektioner var också högre bland kvinnor än bland män. I stora delar av den äldre befolkningen är fall med därpå följande skador ett vanligt problem. Skadorna leder ofta till så stor nedsättning av rörelseförmågan att det dagliga livet påverkas, ibland även till en för tidig död. Dessa problem är ännu tydligare hos människor som lider av demenssjukdom.

Lördag 15 december försvarar Staffan Eriksson, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå universitet sin avhandling med titeln Falls in people with dementia. Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B101, Vårdvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Lars Gustafson, Lunds universitet.

För mer information, kontakta Staffan Eriksson på telefon 090-786 91 04 eller e-post staffan.eriksson@germed.umu.se.  

Redaktör: Bertil Born