"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-13

Familjepeppen - en familjestödssatsning i Umeåregionen

NYHET Ulrika Widding och Johanna Olsson, forskare vid Pedagogiska institutionen, är redaktörer för forskningsrapporten "Familjepeppen - en familjestödssatsning i Umeåregionen", som nyligen publicerats.

Familjepeppen är en verksamhet som erbjuder olika former av stöd till föräldrar under hela barnets uppväxttid i alla Umeåregionens kommuner, i syfte att ge barn trygga och goda uppväxtvillkor. Familjepeppen finansieras av Folkhälsoinstitutet som på sin hemsida nyligen avrapporterat det senaste inom projektet. Det första delprojektet, som Ulrika Widding och Johanna Olsson arbetat med, är nu avslutat och finns dokumenterat i den populärvetenskapliga rapporten: "Familjepeppen - en familjestödssatsning i Umeåregionen". Projektet handlar om föräldrar som deltar i föräldrautbildning. En av forskarna har deltagit i COPE föräldrautbildning för att få veta mer om hur föräldrar tillsammans resonerar om föräldraskap och olika vardagliga familjesituationer. Inom detta delprojekt ingick också att samtala enskilt med föräldrar för att få veta vad de själva anser utmärker en bra förälder och för att få en mer sammansatt bild av deras vardagsliv och hur de hanterar ”livspusslet”. Hur föräldrar förstår sitt föräldraskap i relation till övriga aspekter i livet, som exempelvis arbete, fritid, släkt, vänner och den lokala kulturen, är kunskap som till stor del saknas i tidigare forskning om föräldrastöd. Forskarnas observationer visar att det finns vissa krockar mellan COPE-programmets föräldrastrategier och föräldrarnas (mestadels mammornas) erfarenheter och åsikter. I de kvalitativa intervjuerna beskriver föräldrarna sig själva som ganska bra och säkra föräldrar. Flera berättar dock hur deras vardag påverkas starkt av missbrukande eller våldsamma män i deras närhet eller av sjukdom i familjen. Ulrika Widding menar att föräldrastöd kan och bör problematiseras på många sätt och att denna satsning har varit värdefull.
- Att föräldrar kan få ett utrymme att dryfta egna funderingar kring föräldraskap, synen på barn och barndom, samt familjeliv tillsammans med andra föräldrar är en positiv idé i grunden, säger Ulrika Widding.

Folkhälsoinstitutets projektRapporten "Familjepeppen - en familjestödssatsning i Umeåregionen"

Redaktör: Ulrika Sahlén