"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-05

Färre unga påbörjar högre utbildning

NYHET Färre unga påbörjar högskolestudier, enligt en ny analys frånUniversitetskanslersämbetet (UKÄ). Västerbotten håller sig strax under riksgenomsnittet, men det finns stora könsskillnader och skillnader mellan kommunerna när det gäller andelen ungdomar som påbörjar högskolestudier.

– Generellt ser vi att det i städer är en förhållandevis stor andel unga som påbörjar högskolestudier och kvinnor är genomgående överrepresenterade. En utmaning för oss i norra Sverige är rekryteringsläget framför allt i inlandskommunerna. Här har vi stor nytta av vårt goda samarbete med bland annat Lapplands kommunalförbund och Akademi Norr, säger Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet med ansvar för utbildning.

UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män påbörjar en högskoleutbildning, vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner samt vid olika åldrar. Årskullarna har följts upp vid 19, 21 och 24 års ålder.

För de yngsta som följts upp är det en nedåtgående trend. Förklaringar kan vara förändringar i arbetsmarknaden och minskad utbildningsvolym för lärosätena. I samband med införandet av den nya gymnasieskolan sjönk andelen elever med grundläggande behörighet till högskolestudier vilket också kan bidra till minskningen.

Andelen av de äldre som påbörjar högre studier har också minskat något sedan föregående år och är drygt 43 procent.

Det är stora skillnader mellan olika län och kommuner i Sverige. Stockholms län och Uppsala län ligger i topp, där påbörjar nästan hälften av ungdomarna en högre utbildning senast när de fyllt 24 år. Lägst var andelen i Gotlands län och i Jämtlands län där cirka en tredjedel påbörjat högskolestudier. För Västerbottens del var siffran 40,1 procent, vilket är strax under riksgenomsnittet på 43,3 procent. På kommunnivå kan skillnaderna vara mycket stora och det skiljde 56 procentenheter mellan den kommun som har lägst och högst övergång.

UKÄ konstaterar också att fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar.

– För hela regionens framtida utveckling är god tillgång på högutbildad arbetskraft av största vikt. Detta är därför inte bara en fråga för Umeå universitet utan för hela regionen. Umeå universitet gör nu en satsning på breddad rekrytering för att nå grupper som traditionellt inte söker sig till högskoleutbildning, vilket är en viktig pusselbit, säger Anders Fällström.

Läs analysen från Universitetskanslersämbetet

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning, Umeå universitetTelefon: 090-786 66 28, 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se
 

Redaktör: Mattias Grundström Mitz