"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-14

Ference Marton får Lärarförbundets nationella pris 2006

NYHET Ference Marton, professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet, tilldelas Fridtjuv Berg-priset – Lärarförbundets nationella pedagogiska pris – 2006 för hans framstående forskningsinsatser.

Ference Martons omfattande vetenskapliga produktion har på ett avgörande sätt påverkat den svenska forskningen om lärande under flera decennier. Under hans ledning växte den s.k. fenomenografin fram, en forskningsansats som förändrat synen på elevers tänkande och därmed gett lärare stöd i utveckling av undervisning. Han har gett oss begrepp som yt- och djupinlärning vilka på ett precist sätt fångar aspekter av lärandets problem.

Ference Marton införde på 1990-talet det vitaliserande begreppet didaktik till den skolnära forskningen. Didaktiska perspektiv och analyser framstår nu som omistliga element i undervisningen och didaktiken utgör numera ett fruktbart och mångfacetterat forskningsfält. Ference Martons omfattande och nydanande forskning har inte bara stannat inom en snävare krets av forskare utan har gjorts tillgänglig för i stort sett hela den lärarkår som utbildats under senaste decennierna, främst volymen ”Inlärning och omvärldsuppfattning”.

Priset, som är på 50 000 kronor, utdelas för framstående forskningsinsatser inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, eller för främjande av sådan forskning och forskarutbildning. Prismottagaren utses av en nationell jury och priset utdelas av dekanus för fakultets¬nämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet vid universitetets årshögtid lördagen den 21 oktober.

För ytterligare information, kontakta: Björn Åstrand, dekanus Tel: 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Ference Marton
Tel: 0302-347 39

Redaktör: Carina Dahlberg