"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-20

Fler utbildningsplatser och mer forskningsresurser

NYHET 23 nya platser på grundlärarutbildningen, 10 nya platser på läkarutbildningen, ett tillskott av platser på sjuksköterske– och specialistsköterskeutbildningen och en kraftig förstärkning av samhällsvetenskap och humaniora. Regeringens budgetproposition innehåller flera förslag och skrivningar som är positiva för Umeå universitet.

Den största överraskningen och det mest glädjande på forskningsområdet är att Umeå universitet får 22,7 miljoner kronor extra till forskning och att universitetet är det som får det största anslaget, 2,8 miljoner kronor, i den omfördelning som görs mellan lärosätena baserad på universitetens vetenskapliga produktion, antal citeringar och externa anslag.

– Det är ett kvitto på att forskningen vid Umeå universitet håller en hög kvalitet, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

I budgetpropositionen framgår det också tydligt att regeringen vill se fler sammanslagningar av lärosäten samt att fler lärosätens ska pröva nya associationsformer, det vill säga överväga om de kan gå från myndigheter till att bli stiftelsehögskolor som Chalmers och Högskolan i Jönköping.

– Detta kommer vi att titta på med intresse, men i dagsläget har vi inte några avancerade planer på vare sig en sammanslagning eller på att bilda en stiftelsehögskola, konstaterar Lena Gustafsson.

23 nya platser till lärarutbildningen vid Umeå universitet

I höst startade en helt ny lärarutbildning. Regeringen omfördelar nu utbildningsplatser till lärarutbildningar på universitet och högskolor som klarade Högskoleverkets kvalitetsgranskning och har kapacitet att ta emot fler studenter. Umeå universitetfår 23 nya platser på grundlärarutbildningen 2012, vilket motsvarar 69 helårstudenter fram till 2016.
– Det visar att vår satsning på att göra om lärarutbildningen helt och hållet från grunden har varit lyckosam, trots att vi hade en ganska turbulent resa med examensrätterna, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildningsfrågor.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, föreslås få ett resurstillskott på totalt 94 miljoner kronor att fördela över landet. Av dessa medel är 40 miljoner kronor nya för lärarutbildningen medan 54 miljoner kronor omfördelas från övrig lärarutbildning.
– Tillskottet är mycket välkommet eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig, men mycket kostsam del av utbildningen, säger Anders Fällström.

Ökning av vårdutbildningarna - 10 läkarutbildningsplatser till Umeå

I budgetpropositionen föreslås att:•Läkarutbildningen byggs ut med 50 nybörjarplatser 2012 och ytterligare 250 nya platser planeras i kommande budgetpropositioner. Umeå universitet föreslås få 10 utbildningsplatser 2012.•Sjuksköterskeutbildningen bör de kommande åren öka till 700 fler nybörjarplatser per år. De lärosäten som kan garantera praktikplatser kommer att få fler utbildningsplatser. •Specialistsjuksköterskeutbildningen byggs ut med 100 nybörjarplatser 2012. Umeå universitet tilldelas 1,9 miljoner kronor för detta.
– Eftersom tilldelningen av platser för sjuksköterskeutbildningen är avhängig antalet praktikplatser som lärosätet har är det nu väldigt viktigt att vi tillsammans med de fyra nordliga landstingen kommer fram till en lösning hur vi på bästa sätt får fram de antal praktikplatser som behövs för att vi ska kunna utöka våra utbildningar. Det framtida behovet av kvalificerad vårdpersonal kommer bara att öka, säger rektor Lena Gustafsson

Utökningen av vårdutbildningarna kommer att finansieras genom omfördelningar av platser mellan universitet och högskolor. Fullt utbyggt kommer detta att innebära att runt 600 miljoner per år flyttas runt mellan universitet och högskolor.

400 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap

I budgetpropositionen aviseras en permanent höjning av grundutbildningsanslaget på ytterligare 400 miljoner kronor för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Från och med 2013 blir ersättningen per helårsstudent inom dessa områden 30% högre än 2011.

Satsningen finansieras genom en omfördelning av medel. Anslagen till universitet och högskolor bygger till stor del på hur många studenter som är registrerade på kurser, utan att ta hänsyn till om studenterna faktiskt dyker upp och påbörjar studier.

Regeringen avser att dra in 440 miljoner kronor från lärosätena, eftersom en del av anslaget i dag är ersättning för personer som registrerar sig på kurser, men aldrig deltar i en enda föreläsning. De pengar som dras in går tillbaka till universitet och högskolor i form av kvalitetssatsningen på humaniora och samhällsvetenskap (400 miljoner) samt som andra kvalitetshöjande åtgärder.

Umeå universitet tilldelas 44 miljoner kronor i satsningen på samhällsvetenskap och humaniora. Samtidigt som universitet förlorar 22,3 miljoner kronor i omfördelningen gällande inaktiva studenter.
– Det innebär att vi får ett tillskott på 21, 8 miljoner kronor vilket är väldigt välkommet. Delar av humaniora och samhällsvetenskap har länge varit i stort behov av ökade resurser och det här kan vara en viktig del i vårt arbete med att studenterna ska få mer tid med lärarna, så kallade kontakttimmar, säger Anders Fällström.

Fler stipendier till utländska studenter

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor satsas på stipendier till utländska studenter,
I budgetpropositionen föreslås en ökning från 30 miljoner per år till 50 miljoner kronor per år. Samtidigt vidgas programmet och de 20 nya miljonerna kan sökas av studenter från samtliga länder som räknas som biståndsländer enligt OECD:s biståndskommitté DAC.

– Det är glädjande att man lyssnat på signalerna från lärosätena, men stipendiesumman är fortfarande alldeles för låg för att kompensera det stora bortfallet av studenter från länder utanför EU och ESS, som avgifterna orsakat. Bara Umeå universitet har i höst förlorat drygt 300 så kallade tredjelandsstudenter, säger Anders Fällström.

Fler ingenjörer ska utbildas

Regeringen föreslår att civilingenjörsutbildningarna på universitet och högskolor ska byggas ut med 400 nybörjarplatser redan till höstterminen nästa år. Varken Umeå universitet eller Luleå tekniska universitet får något platstillskott.

Kontaktpersoner:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTel: 090-786 53 50
Mobil: 073-079 42 91

Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitetE-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Mobil: 070-493 85 27

Lars Lustig, universitetsdirektörE-post: lars.lustig@adm.umu.seTel: 090-786 97 97
Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg