"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-19

Flera ljuspunkter i universitetets årsredovisning

NYHET Umeå universitet får allt mer i forskningsbidrag från externa finansiärer – en positiv utveckling som pågått i flera år. Ökar gör också antalet avgiftsstudenter och antalet examina inom grundutbildning, avancerad nivå och doktorsnivå. I årsredovisningen 2015 står också att universitetet fortsätter anpassa utbildningsvolymen till erhållet takbelopp genom att minska antalet studenter för femte året i rad.

Umeå universitets årsredovisning – som presenterades och fastställdes på veckans styrelsemöte – visar att universitetet erhöll 39,6 miljoner kronor mer i externa forskningsbidrag jämfört med året innan. Ökningen motsvarar 4,1 procent. Det positiva resultatet är helt i linje med de senaste årens utveckling – mellan 2011 och 2015 har forskningsbidragen från externa finansiärer ökat med hela 212 miljoner kronor, eller 27 procent.

Lena Gustafsson. Foto: Johan Gunséus.

Bland fakulteterna står teknisk-naturvetenskaplig fakultet för den största procentuella ökningen 2015, medan den medicinska fakulteten står för den största faktiska ökningen räknat i kronor.

– Det är förstås mycket glädjande att den totala summan forskningsbidrag från externa forskningsfinansiärer ökar, men samtidigt måste vi vara vaksamma på utvecklingen av erhållna bidrag från respektive finansiär. Här ser vi både glädjande siffror och i andra fall mer oroande utfall, säger rektor Lena Gustafsson och fortsätter:

– Konkurrensen är hård och i ljuset av detta kan vi konstatera att vi enträget måste arbeta vidare för att utveckla goda förutsättningar för våra forskare tillika lärare, unga som mer etablerade.

Negativt ekonomiskt resultat

Per Ragnarsson.
Foto: Mattias Pettersson.

I årsredovisningen framkommer också att det ekonomiska resultatet för universitetet hamnar på minus för tredje året i rad. Till stor del följer kapitalförändringen en långsiktig plan, men ‒59 miljoner kronor är lägre än planerat. Den största minusposten finns inom forskning.

– Underskottet är en medveten konsekvens av strategin att myndighetskapitalet inom forskning ska användas till strategiska satsningar, därav det budgeterade underskottet om 32 miljoner. Tilläggas bör också att differensen mellan 32 och 59 miljoner – det vill säga 27 miljoner – av underskottet är en engångseffekt för år 2015, till följd av en förbättrad ekonomiredovisning av bidragsprojekt, säger biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson.

Utbildningsvolymen anpassas

Även på utbildningsområdet är det ekonomiska resultatet negativt, till stor del på grund av att universitetet inte får ersättning för alla studenter som utbildas. Sedan flera år arbetar universitetet intensivt med att anpassa utbildningsvolymen till takbeloppet, främst genom att minska antalet fristående kurser. Och arbetet har gett frukt. År 2015 hade universitetet 29 852 stycken registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilket är ungefär 400 färre än 2014. Dessutom studerade 75 procent av helårsstudenterna på program, jämfört med 66 procent 2011. Trots utvecklingen, så överstiger universitetet fortfarande takbeloppet med 37 miljoner kronor.

Anders Fällström. Foto: Elin Berge.

– Hittills har universitetet och fakulteter prioriterat utbildningsprogram framför fristående kurser, delvis för att stärka utbildningskvaliteten. Tyvärr är det inte tillräckligt. Nu har vissa program också tvingats göra nedskärningar. Viktigt är att vi behåller bredden i våra utbildningar, samtidigt som vi skyddar och utvecklar program på avancerad nivå som har stark forskningsanknytning och internationell prägel, men också fristående kurser är viktiga inte minst i fortbildningssammanhang, säger prorektor Anders Fällström.

Fler tar examen

Ett positivt besked är att studenternas prestationsgrad ökar till 86 procent. Positivt är också att antalet grundutbildningsexamina ökar med 427 stycken, eller nästan 10 procent, jämfört med 2014. Även antalet magister- och masterexamina ökar med 17 respektive 20 procent. Anders Fällström är inte överraskad över utvecklingen.

– Att antalet examina ökar bland både män och kvinnor på olika nivåer är en logisk följd av att andelen programstudenter har ökat de senaste åren och ett mål vi arbetat mot.

Marianne Sommarin.
Foto: Elin Berge.

Även antalet doktorsexamina ökar – från 144 stycken år 2014 till 174 stycken 2015. Dock har antalet antagna personer till utbildning på forskarnivå minskat de tre senaste åren, sett till universitetet som helhet. År 2015 uppgick antalet till 120 personer, vilket är en minskning med 41 procent jämfört med år 2014.

– Vi kommer nu tillsammans med fakulteterna att analysera orsakerna och betydelsen av det minskade antalet forskarstuderande noga. Forskarutbildningen är av stor betydelse för universitetets framtid, varför vi behöver mål för både dess dimensionering och förutsättningar, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning och utbildning på forskarnivå.

Antalet avgiftsstudenter ökar

År 2015 studerade 267 avgiftsstudenter på Umeå universitet. Det är en ökning med 46 individer, eller 21 procent. Antalet utresande utbytesstudenter fortsätter att öka till 329 stycken. Dock minskar antalet inresande till 870.

Nedan fler uppgifter från Årsredovisningen 2015:

  • Antalet anställda individer ligger ungefär på samma nivå som år 2014: 4 248 stycken
  • Den totala sjukfrånvaron för år 2015 blev 2,7 procent, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med år 2014.
  • Andelen disputerade lärare ökade år 2015 till 79,3 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter i jämförelse med år 2014.
  • Antalet professorer ökar från 365 till 366 individer.
  • Andelen kvinnliga professorer var 30 procent.
  • Umeå universitet fick 20,9 miljoner kronor i utökat anslag för de utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet, vilket motsvarar 7 procent av totala medel i riket.
  • Medelciteringen är 1,04 och är lägre än genomsnittet för Sverige som helhet (1,13)

Redaktör: Camilla Bergvall