"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-18

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

NYHET Undervisningen av skönlitteratur på svenska gymnasieskolor är instrumentell och styrs, i vissa avseenden, av lärarnas behov av att kunna kontrollera eleverna. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet, som undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Text: Per Melander

Språkutveckling anges som ett vanligt skäl till att läsa skönlitteratur, liksom möjligheten att genom läsningen skapa sammanhang och bakgrund för andra skolämnen.

I en studie med fokusgrupper bland gymnasielärare i svenska framgick det att instrumentalitet präglar lärares syn på skönlitteratur. Från resultaten gick även att utläsa att undervisningen av skönlitteratur är övervägande lärarcentrerad, vilket bland annat yttrar sig i att läraren styr vad, var och hur eleverna ska läsa.

– Det är karakteristiskt för resultaten att en del lärare talade om sin egen roll i klassrummet som att agera polis, säger Spoke Wintersparv, doktorand i pedagogiskt arbete. I det avseendet finns det forskning som lyfter fram den pedagogiska vinsten med att i större utsträckning utgå från den enskilda elevens intressen och förutsättningar, säger Spoke Wintersparv.

En annan tydlig tendens var hur både lärare som elever betraktar tryckta böcker som mer prestigefyllt än ljud- och e-böcker. En direkt följd av den synen på olika medier är att många elever avböjer lässtöd trots att de skulle vara hjälpta av det. 

Samtalen i fokusgrupperna handlade i stor utsträckning om praktiska aspekter, medan syfte och mål med läsningen utelämnades. Särskilt tydlig var avsaknaden av de estetiska dimensionerna av arbetet med skönlitteratur.

– Lärarnas fokus på det mätbara kan kopplas till såväl styrdokument som internationella skolmätningar, fortsätter Spoke Wintersparv och menar att en starkare betoning på elevernas läsupplevelser kan bidra till en ökad läslust och därmed spela en betydelsefull roll i arbetet med att vända de sviktande läsvanorna hos svenska gymnasieelever.

Artikeln finns att ladda ned på L1 - Educational Studies in Languages and Literature

Kontakt:

Spoke Wintersparv, tel. +1 541 513 5542