"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-20

Förhöjda järn- och bilirubinnivåer skyddar inte mot hjärt-kärlsjukdom

NYHET Höga nivåer av antioxidanten bilirubin är inte en oberoende skyddsfaktor för hjärtinfarkt eller stroke, vilket man tidigare trott. Inte heller oxidanten järn vid nivåer i det högre normalområdet påverkar risken för dessa sjukdomar, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.


Hjärt-kärlsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke, är den främsta dödsorsaken i Sverige och övriga västvärlden. I denna sjukdomsgrupp har det i många år diskuterats om ämnen som kan agera som skadliga oxidanter eller skyddande antioxidanter också påverkar sjukdomsprocessen.


Kim Ekbloms avhandling belyser frågan om bilirubin och järn påverkar risken för hjärtinfarkt och stroke, genom att analysera prover från Medicinska biobanken. Proverna är tagna vid hälsoundersökningar, innan insjuknande. De insjuknade individerna har jämförts med två friska individer (kontroller) som bl. a. har samma kön, ålder och bostadsort och har hälsoundersökts på samma vårdcentral som den insjuknade personen.

Både bland de som drabbats av hjärtinfarkt och av stroke var bilirubinnivåerna lägre hos de som insjuknat än bland kontrollerna. Risken för hjärtinfarkt och stroke var alltså lägst bland de med de högst bilirubinniåver. I gruppen med de som insjuknat i hjärtinfarkt sågs lägre risk tydligast bland män, och bland de som fick ischemisk stroke sågs lägre risk tydligast bland kvinnor. Den genetiska varianten UGT1A1*28, den genetiska polymorfi som påverkar bilirubinnivåerna mest, påverkade inte risken vilket var överraskande. Inte heller påverkade justering av bilirubinnivåerna med UGT1A1*28 risken för hjärtinfarkt eller ischemisk stroke.

Beträffande järn kunde inte höga järnnivåer associeras med ökad risk för vare sig hjärtinfarkt eller stroke. I de fall där Kim Ekblom såg en riskassociation antydde fynden snarast att järn i det övre normalområdet var associerat med en lägre risk. I gruppen med personer som insjuknat i hjärtinfarkt försvann fynden när man justerade för inflammationsmarkören CRP (C-reaktivt protein). Detta talar för att förhöjda järnnivåer i sig inte medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Sammanfattningsvis innebär fynden att höga nivåer av antioxidanten bilirubin inte är en oberoende skyddsfaktor för hjärtinfarkt eller stroke, vilket man tidigare trott. Fynden talar för att det finns faktorer som både påverkar bilirubin och risken för hjärtinfarkt och stroke. När det gäller oxidanten järn innebär fynden att nivåer i det högre normalområdet inte påverkar risken för vare sig hjärtinfarkt eller stroke. Eftersom järnbrist är den vanligaste näringsämnesbristen både i i- och u-länder bör man ta dessa fynd i beaktande vid ställningstagande till risker och fördelar med järnberikning av mjöl.

Kim Ekblom är läkare vid klinisk kemi och transfusionsmedicin, Centrallasarettet i Växjö samt doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet. Han nås på telefon 0470-58 71 97 eller e-post kim.ekblom@medbio.umu.se.

Fredag 28 maj försvarar Kim Ekblom, Inst. för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Oxidants and antioxidants in cardiovascular disease. Svensk titel: Oxidanter och antioxidanter vid kardiovaskulära sjukdomar.
Disputationen äger rum klockan 9.00 i hörsal Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är docent Lars Breimer, universitetssjukhuset i Örebro.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33762

Redaktör: Bertil Born