"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-17

Formas: Miljoner till forskning om skogsråvara och biomassa

NYHET Umeå universitets forskare Christiane Funk, professor i kemi, Hannele Tuominen, lektor i fysiologisk botanik, och Xiao-Ru Wang, professor i växtgenetik, är tre av de 13 forskare som får del av de 77 miljoner forskningsrådet Formas delar ut till forskning om skogsråvaror och biomassa. Av de övriga anslagen går fem till SLU Umeå och fem till SLU Uppsala.

– Klimatfrågan, minskad användning av fossila råvaror och brist på naturresurser är stora utmaningar för vårt samhälle. För att komma till rätta med dessa behöver vi utveckla hållbar produktion, användning och förädling av förnybar biomassa – i den här satsningen ligger fokus på hållbar primärproduktion, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. 

Formas fick under 2013 ökat anslag från regeringen för forskning och samfinansierad forskning om skogsråvaror och biomassa under perioden 2014–2016. Mellan 2015 och 2017 avsätts 25 miljoner kronor per år i tre år för forsknings- och utvecklingsprojekt om hållbar primärproduktion av skogsråvaror och biomassa.

Det övergripande målet med utlysningen är att ta fram ny kunskap som ska bidra till att utveckla hållbar produktion av förnybar biomassa. Satsningen syftar också till att stärka svensk forskning och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Aktuella projekt vid Umeå universitet

Professor Christiane Funk vid Kemiska institutionen har beviljats 11,7 miljoner kronor för projektet Biomassaproduktion av svenska alger och cyanobakterier för integrerad vattenrening och minskade koldioxidutsläpp:

Alger och cyanobakterier kan fixera koldioxid och i vissa fall även kvävgas. Genom att ta upp miljömässigt problematiska substanser som fosfor och kväve renar de avloppsvatten, och kan samtidigt producera biomassa. Det här projektet studerar möjligheterna att integrera reningsprocesser, odling av fotosyntetiska mikroorganismer och produktion av biomassa i pilotskala under nordiska förhållanden där temperaturen varierar under året.

Lektor Hannele Tuominen vid Institutionen för fysiologisk botanik har beviljats 8,1 miljoner kronor för projektet Effektivare förädling av snabbväxande lövträd för hållbar produktion av biomassa, material och kemikalier:

Skogen är en hållbar källa av biomassa som inte har utnyttjats fullt ut. Det är viktigt att ta fram nya typer av träd som har hög tillväxthastighet och som samtidigt är lämpliga för olika typer av användningsområden. Hybridasp är det snabbast växande trädet i Sverige och kan skördas efter 20-25 år. I det här projektet studeras den genetiska grunden för både kvantitativa och kvalitativa aspekter av vedbildning i asp. Sedan ska resultatet användas för att utveckla nya hybridaspkloner av hög kvalitet.

Professor Xiao-Ru Wang, EMG, har beviljats 5,3 miljoner kronor för projektet Långsiktigt hållbar skogsproduktion: kunskapsbaserade strategier för hantering av fröplantager och återbeskogning:

Väl fungerande fröplantager är det mest kostnadseffektiva och realistiska alternativet till en ökad virkesproduktion från svenska skogar under det kommande århundradet. Den förväntade förädlingsvinsten från avancerade fröplantager är så hög som 25 procent, men en större del av vinsten kan försvinna om icke önskvärda faktorer förekommer i fröplantagerna, som pollenkontaminering från icke önskvärda bestånd och obalanserade släktskapsförhållanden i fröskörden. Projektet avser att utvärdera:

  1. den genetiska kvalitén hos fröskörden från alla kategorier av frön från både tall- och granplantager i Sverige,
  2. skillnader hos tillväxtegenskaper mellan fröskördar,
  3. hur designen och skötseln av fröplantager påverkar potentialen för ökad produktion och klimatanpassning.

Läs hela pressmeddelandet från Formas

Kontaktuppgifter

Umeå universitets personalkatalog:www.umu.se/sok/personalkatalog

Emelie von Essen, presschef Formas:
073–350 31 61 eve@formas.se

Redaktör: Michael Nordvall