"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-14

Forskare lär mer om klimatpåverkan

NYHET Det behövs mer kunskap om hur klimatförändringar påverkar hälsan. I ett innovativt biståndsprojekt har därför forskargrupper i Umeå och Yogyakarta, Indonesien, skapat en bred tvärvetenskaplig forskningsplattform. Projektet avslutades i december 2013 med en stor katastrofsimulering.

Sminkning av bybor i byn Hargomulyo inför katastrofsimulering. Foto: Boy T Harjanto. 

INDONESIEN MED CIRKA 18 000 öar är hårt prövat av naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. Men också av klimatrelaterade problem med hårda skyfall, stora översvämningar och plötslig torka. I takt med att klimatförändringarna förutsägs skapa ett allt mer extremt väder väntas situationen bli värre.

Även i Sverige kan vi komma att påverkas av förändringarna om till exempel häftiga skyfall blir vanligare, något som ökar riskerna för jordskred och översvämningar.

I SEPTEMBER 2012 inledde därför en grupp forskare från Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet tillsammans med Västerbottens läns landsting och Medi­cinska fakulteten vid universitetet Gadjah Mada i Yogya­karta, Indonesien, ett projekt där man arbetar för att på lång sikt minska effekterna av förändringarna på hälsa.

– Klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka människors hälsa på olika sätt, men det är ett ungt forskningsområde och mycket kunskap saknas. Vi vill i projektet sprida kunskap om vad vi hittills vet om hur förändringarna kan påverka oss och ta fram strategier för att hantera dem, säger Maria Nilsson, projektledare och forskare vid Epidemiologi och global hälsa.

INOM PROJEKTET – som har varit Sida­finansierat – har man kartlagt hur situationen ser ut i de båda länderna och vilken beredskap som finns inom hälso­ och sjukvårdssektorn inför förändringarna. Man har också studerat telemedicin och e­hälsa* som arbetssätt för att minska de negativa effekterna. Dels för en minskad klimatpåverkan genom till exempel färre bilresor, dels för att kunna nå patienter som befinner sig i otillgängliga eller katastrofdrabbade områden, med specialistvård och rehabilitering.

– Hos oss i Västerbotten har vi visat på stora positiva miljöeffekter vid användning av telemedicin och med bibehållet behandlingsresultat. Vi tror att det i Indone­sien finns en väldigt stor potential för telemedicin med tanke på landets geografiska förutsättningar, säger Åsa Holmner-­Rocklöv, forskare inom telemedicin och e­hälsa vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik vid Norrlands Universitetssjukhus.

För att nå konkreta resultat har projektet fokuserat på Gunung Kidul, ett distrikt med 700 000 invånare sydost om Yogyakarta. Området är hårt prövat av naturkatastrofer, men också av till exempel dengue, en klimatkänslig sjukdom.

PROJEKTET AVSLUTADES i december 2013 med ett internationellt symposium där forskargruppen presen­terade sina resultat. Bland föredragshållarna fanns även representanter från bland annat WHO (World Health Orga­nization) i Indonesien, hälsoministeriet i Indonesien, telekommunikationskoncernen Ericsson och svensk expertis på e­hälsa.

Katastrofsimulering i Gadjah Mada
Bybor, polisen, lokala katastrofenheten, primärvården, distriktssjukhuset, armén med flera var med vid katastrof- simuleringen. Foto: Boy T Harjanto.

Också Gadjah Madas och Yogyakartas regionsjukhus Sardjitos enhet för krisledning och beredskap har fun­nits med i projektet. Enheten startades efter tsunamin i Banda Aceh 2004 och den stora jordbävningen i Yogyakarta 2006. Bland annat jobbar man med planer för krisberedskap lokalt och centralt och arrangerar återkommande stora katastrofövningar. Dagen efter symposiet hölls en simulering av ett jordskred i en liten by i Gunung Kidul där såväl bybor, som den lokala katastrofenheten, primärvården och distriktssjukhuset ingick.

– Genom övningen kommer distriktets beredskaps­planer att förbättras konkret, säger Maria Nilsson.

Även om projektet nu är slut så fortsätter samarbetet. Två doktorander från Gadjah Mada har rekryte­rats för att starta Asiens första forskargrupp med fokus på klimatförändringar och hälsa. Ett samarbetsavtal har slutits med Ericsson kring teknikutveckling för e­hälsa i Yogyakarta. Och den svensk­indonesiska forskargrup­pen har fått medel från Vetenskapsrådets Research Links för att tillsammans med Hanoi Medical University bygga förutsättningar för fortsatt forskningssamarbete.

ETT VIKTIGT RESULTAT från projektet är också den breda svensk-indonesiska plattform av tvärvetenskaplig kompetens som skapats. I samarbetet ingår bland annat medicintekniska ingenjörer, statistiker, omvårdnadsfors­kare, policyforskare, miljömedicinare, epidemiologer och folkhälsoforskare.
– Klimatförändringar och hälsa är ett komplext om­råde och det är nödvändigt att jobba tvärsektoriellt. Det behövs också många unga forskare som kan tänka sig en karriär på området, säger Maria Nilsson. 

Text: Camila Andersson
Foto: Boy T Harjanto och Camilla Andersson

*E-hälsa sammanfattar alla former av vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikationstekniker som Internet, e-post och telefoni. Telemedicin är en del av konceptet e-hälsa som innebär att man nyttjar informations- och kommunikationsteknologi för att erbjuda vård på distans och innefattar såväl expertkonsultationer via telefon som rehabilitering av patienter i hemmet via videokonferens.

Redaktör: Michael Nordvall