"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-02

Forskning om biologisk mångfald belönas

NYHET Mats Dynesius, Umeå universitet, belönas med 75 000 kronor ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för sin forskning om biologisk mångfald. Stipendiet delades ut av Konung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni på slottet.

I juryns motivering står bland annat att Mats Dynesius bedriver ett brett och målmedvetet forskningsarbete, där hans övergripande mål är att kombinera frågor om de grundläggande mekanismer som styr den biologiska mångfalden med frågor om olika effekter av människans resursutnyttjande.

Mats Dynesius får stipendiet på 75 000 kronor för att närmare studera hur markanvändning av olika slag, till exempel skogsbruk, påverkar den biologiska mångfalden. Siktet är inställt på att undersöka hur olika mossarter återhämtar sig efter exempelvis kalhuggning och skogsbränsleuttag, men också hur arternas återhämtning påverkas av platsen de växer på, till exempel skillnaderna mellan nord- och sydsluttningar. Resultaten kommer att ge kunskaper om hur våra skogsresurser kan nyttjas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Mats Dynesius forskar också om varför antalet djur- och växtarter varierar så kraftigt mellan olika platser, till exempel varför det finns betydligt fler arter i tropikerna än här i norra Sverige. I en teori som blivit internationellt uppmärksammad kopplar han och hans kollega Roland Jansson dessa skillnader till att klimatet varierat mer vid polerna än vid ekvatorn. Dessa klimatförändringar beror på återkommande förändringar i jordens bana runt solen och styrs av dragningskraften från andra planeter i solsystemet: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=352

Mats Dynesius har även medverkat i en global studie om hur fördämningar påverkar floder, något som bland annat har resulterat i två artiklar i tidskriften Science, varav den ena har citerats 300 gånger av andra forskare: http://info.adm.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1787

Mats Dynesius är född och uppvuxen i Härnösand. År 2001 disputerade han vid Umeå universitet. Han forskar nu vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tilldelar medel till forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Juryn har bestått av representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenskt näringsliv.

För ytterligare information, kontakta: Mats Dynesius, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, tel: 090-786 9643, e-post: mats.dynesius@emg.umu.se
Läs mer om Mats Dynesius forskning: www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/dynesius-mats

Redaktör: Camilla Nilsson