"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-12

Forskning om sjukvårdssimuleringar måste bli bättre

NYHET Studenter på sjukvårdsutbildningar får allt oftare lära sig genom att träna på simulerade patienter. Lars O Häll, Umeå universitet, utforskar i sin avhandling ett nytt, teoretiskt och metodologiskt tillvägagångssätt för att förstå simuleringens roll i hälso- och sjukvårdsutbildning och dess faktiska effekt i pedagogisk praktik.

– Det finns ett behov av forskning på området som bättre kan balansera mellan vetenskapliga och praktiska intressen. Tidigare forskning visar att simuleringar kan vara användbara men det behövs forskning som sätter tydligt fokus på hur man bör använda dem och som kan förklara varför, säger Lars O Häll.

Avhandlingen undersöker hur lärorika interaktioner uppmuntras av simuleringskontexter med ett övergripande syfte att identifiera möjligheter till utveckling av pedagogisk simulering i praxis. Det handlar om att undersöka relationer mellan förutsättningar för lärande, lärandeprocesser i sig och produkterna av lärandet. Hur uppmuntrar exempelvis en radiologisk simulering tandläkarstudenter att tillsammans lära sig radiologisk analys? Hur arbetar de, varför arbetar de så och vad blir effekten av det?

Avhandlingen visar på flera utvecklingsmöjligheter. Simuleringsdeltagare behöver mer stöd både under simuleringen och med att bearbeta den feedback som ges. I princip handlar det om att utbildare behöver bli klarare över och tydligare med vad som förväntas av deltagarna och hur detta kan uppnås.
– Det finns annars en risk att deltagare ’bara gör’ och glömmer bort att förankra görandet i de principer och standarder som borde vägleda dem. Det vi vill uppnå med simuleringsträning är i de flesta fallen ett professionellt handlande som är tydligt grundat i etablerade principer. Att verkligen jobba med den feedback som ges är ett viktigt led i att utveckla principiell förståelse för praktiskt görande.

I avhandlingen föreslås ett nytt ramverk för att bedriva forskning inom området, vilket ställer nya krav på forskning och forskare.
– Istället för att som idag bara titta på effekter och förutsättningar så måste även processen inkluderas. Vi måste även på allvar ta itu med frågan om meningsfulla generaliseringar. Vi kan inte som idag endera generalisera mellan vitt skilda typer av simuleringskontexter eller bara förhålla oss till en enskild kontext. Det här innebär praktiskt att analyserna i enskilda studier blir mer komplicerade och tidskrävande och att forskningsfältet behöver segmenteras efter olika typer av simuleringskontexter.

Lars O. Häll är född och uppvuxen i Oxelösund, har sedan tidigare en magisterexamen i beteendevetenskaplig analys av IT-miljöer, och har arbetat på pedagogiska institutionen sedan 2005.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Om disputationen

Fredagen den 15 februari försvarar Lars O. Häll, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Developing educational computer-assisted simulations: Exploring a new approach to researching learning in collaborative health care simulation contexts. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Hörsal F, Samhällsvetarhuset, Fakultetsopponent är docent Patrik Hernwall, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.”

För mer information kontakta:

Lars O. Häll, pedagogiska institutionen, Umeå universitet
E-post: lars-olof.hall@pedag.umu.se
Telefon: 090-786 7816, mobil: 070-6885190

Redaktör: Eva Stoianov