"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-25

Forskningens dag 2015: Kvinna eller man- betydelse för hälsa

NYHET Katarina Hamberg är först ut på scen. Hon ska inleda medicinska fakultetens arrangemang ”Forskningens dag” detta år. Det är den artonde gången denna typ av fördjupande forskardag arrangeras av medicinsk fakultet och bland publiken kan jag skymta urklippta tidningsannonser för arrangemanget. Många har hittat hit denna soliga söndag i februari.

Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin, förklarar att det i patientlagen tydligt står att målet med hälso- och sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta mål uppnås inte idag och det är många faktorer som är orsaken till detta. En aspekt av det som står i vägen för vård på lika villkor kan kallas för ”genusbias”, Katarina Hamberg förklarar att man inom medicin benämner omotiverat och omedveten särbehandling pga kön som genusbias, medan omotiverad och medveten särbehandling kallas diskriminering. Hon berättar om olika områden inom sjukvården där en omedveten särbehandling på grund av kön synliggjorts och problemen med detta. Hamberg tydliggör att även män missgynnas inom vården på grund av våra föreställningar om kön och berättar att problem med migrän, benskörhet och depressioner i högre grad förbises när det kommer till män.

Ann Öhman professor i genusvetenskap pratade om sin forskningsstudie om äldrevården. I en tid då befolkningen bara blir äldre behövs utbildad och kunnig personal, men som läget är idag är äldreomsorgen inte dit man i första hand väljer att söka sig till. Forskningen består av enkäter och intervjuer av studerande vid omvårdnadsutbildningar men även av personal och chefer inom äldreomsorgen. Ann Öhman förklarar att för att vi ska kunna möta det behov av arbetskraft som uppstår inom ramen av en 10 årsperiod inom denna yrkeskategori är det viktigt att studera och identifiera faktorer som kan göra äldrevården mer attraktiv som arbetsplats. Det är även viktigt att undersöka vad som får personal att trivas och utvecklas på sin arbetsplats och därmed vilja stanna kvar.

Andra intressanta forskningsprojekt som presentaredes var Kajsa Gilenstams forskning om utmaningarna inom kvinnoidrotten och Christina Ahlgrens studie om Rehabiliteringens förutsättning. Kerstin Edin berättade om sin forskning om våld mot gravida kvinnor som är ett sådant obehagligt, men otroligt viktigt forskningsområde. Monica Christiansson och Carola Eriksson avslöjade myten om mödomshinnan och avslutade gjorde Anne Hammarström genom att prata om behovet av genusperspektiv i medicinsk forskning. Hon delade ut en känga till vetenskapsrådet för att de enligt henne systematiskt väljer bort forskningsansökningar med tydligt genus fokus och menade att det pågått länge. 

Efter alla presentationer tog Sverker Olofsson, känd från tv och hedersdoktor vid medicinska fakulteteten, till orda och ledde ett panelsamtal med de medverkande. Där diskuterades frågan om forskningsmedel ytterligare och för oss som åhörare stod det klart att argumentationen för en fortsatt stark genusforskning slog hål på påståendet att annan forskning, som gällde liv eller död, måste gå före.  Ett bra avslut på en bra dag.

Se föredragen i sin helhet via bambuser:
Kvinna eller man- betydelse för hälsa

Redaktör: Emma Skog