"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-19

Forskningsmedel från Brottsofferfonden

NYHET Maritha Jacobsson och Tommy Andersson institutionen socialt arbete har erhållit forskningsmedel från Brottsofferfonden på motsvarande 2,7mkr. Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att belysa prevalensen av utsatthet för våld i nära relation, samt att åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld, i olika skeden i livet.

Kan du kortfattat beskriva det projekt ni beviljats medel för?

Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att belysa prevalensen av utsatthet för våld i nära relation i ett representativ urval av svenska kvinnor och män i åldern 18-74 år samt att åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld, i olika skeden i livet med beaktande av psykosociala levnadsomständigheter. Vidare är syftet att analysera prevalensen av karaktäristiska mönster av utsatthet för våld i nära relation över barndom, ungdomstid och vuxenliv samt hur kvinnor och män med skilda våldserfarenheter karaktäriseras av centrala psykosociala förhållanden under barndomen, i ungdomsåren och i vuxenlivet, inklusive hur olika sådana mönster kan kopplas till förekomster av fysisk och psykisk ohälsa. Ett naturligt inslag i de planerade studierna är att belysa om och hur resultaten skiljer sig mellan kvinnor och män i olika generationer.

Hur kommer ni använda pengarna?

Projektet är i huvudsak ett doktorandprojekt där docent Maritha Jacobsson kommer att vara huvudhandledare och docent Tommy Andersson bihandledare.

Vad förväntar ni uppnå med projektet?

Jämfört med det i dag aktuella kunskapsläget kommer resultaten bidra till ökad kunskap om hur utsatthet för olika former av våld i nära relation utvecklas över tid för olika grupper av kvinnor och män, ytterligare bidra till kunskapen om hur utsatthet för våld i nära relation påverkar risken för reviktimisering efter att hänsyn tagits till andra påverkansfaktorer samt om hur mönster av utsatthet för våld i nära relation kan förknippas med olika former av fysisk och psykisk ohälsa. I ett längre och mera praktiskt orienterat perspektiv torde detta vara viktig grundkunskap för att nyansera och utveckla effektivare strategier och metoder för att bemöta, stödja och hjälpa barn, kvinnor och män som utsätts för våld i nära relation.

Vid frågor kontakta Maritha Jacobsson och Tommy Andersson

Redaktör: Andre Tetting