"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-23 Uppdaterad: 2023-11-08, 16:33

Förslag: Två större förändringar av arbetsmiljö och lika villkor

NYHET Ett nytt övergripande råd för både arbetsmiljö och lika villkor samt förstärkning av studentperspektivet. Det är de två största förslagen till förändringar som Ulrika Haake kommit fram till i sin utredning av Umeå universitets organisation för arbetsmiljö- och lika villkorsarbete. Den 2 februari presenterar hon detaljerna för medarbetare och studenter i Vardagsrummet, Humanisthuset.

En av de 32 förslagen som den externa granskaren Karin Röding tog fram i sin utredning av Umeå universitets hantering av misskötsamhet under 2022 var att se över universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsorganisationer. Rektor beslutade att ge Ulrika Haake uppdraget att göra en utredning och lämna förslag på hur arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet lämpligen organiseras på alla organisatoriska nivåer. 

Ulrika Haake är professor i pedagogik vid Umeå universitet, tillika föreståndare för Idrottshögskolan och har ett långt cv som innehåller uppdrag och forskning inom ledarskap- och personalfrågor. 

I hennes utredning har hon intervjuat ett 50-tal personer som på olika sätt arbetar eller är involverad i arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor på Umeå universitet i dag. Hon har gått igenom lagar och avtal på området samt gjort omvärldsbevakning av andra universitets organisationer.  

– Det har varit väldigt många som har fått göra sin röst hörd i de här frågorna, säger Ulrika Haake.

Lika villkorsfrågorna och arbetsmiljöfrågorna hanteras väldigt separat.

Alla hon intervjuat välkomnar genomlysningen och de förslag hon sedan tagit fram i sin rapport bygger i stora delar på kommentarer och tankar från de intervjuade. 

– De problem som vi ser med de nuvarande organisationerna är att lika villkorsfrågorna och arbetsmiljöfrågorna hanteras väldigt separat, säger hon och beskriver dem som två stuprör utan en hängränna som kopplar samman dem.

Det är särskilt inom lika villkorsarbetet som det funnits utmaningar i organisationen.

– Det finns dessutom flera korta stuprör, för man har inte kontakt och kommunikation mellan de olika nivåerna. De på institutionsnivå har inte förstått vad som händer på fakultetsnivå och så vidare.

Det upplevs dessutom otydligt vilka uppgifter, mandat och ansvar som ligger på olika roller inom lika villkorområdet på olika nivåer. Man upplever också att Strategiska rådet för lika villkor är anonymt och att det är oklart vart gränsdragningen går gentemot Arbetsmiljökommittén.

Studenter kommer i skymundan

Ett annat stort problem är att studentperspektivet tenderar att komma i skymundan. Studenter finns representerade i den nuvarande organisationen, men det ligger på deras ansvar att lyfta de perspektiv som rör dem.   

– Det är problematiskt, för som utbildningsanordnare har vi ett ansvar för studenters arbetsmiljö och lika villkor. Det kan inte ligga på studenternas egna axlar. Vi måste också vara med och driva och stötta dem, säger Ulrika Haake och lyfter att studentrepresentanter dessutom tenderar att bytas ut ofta och då tappar man både kunskap och kontinuitet. 

Ulrika Haake har tagit fram en rapport med en rad förslag på förändringar på lika villkors- och arbetsmiljöorganisationen. Bland dem finns två större förändringar.  

– Ett förslag är ett nytt övergripande råd, som jag kallar ALV-rådet – ett råd där både arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor ryms, så att man kan ta ett helhetsgrepp på det och minska stuprörskänslan, säger Ulrika Haake.  

Om det verkligen ska bli någon skillnad måste chefer på högsta nivå och på fakultetsnivå visa att det här är viktiga frågor, delta i samtalen och sätta tonen för arbetet.

Förslaget är att ALV-rådet är ett universitetsgemensamt strategiskt råd där övergripande, långsiktiga och förebyggande arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor diskuteras brett, och där mål och inriktning för universitetet sätts. I det skulle bland annat dekaner från varje fakultet, personalchefen och ordförande i Arbetsmiljökommittén sitta och ledas av rektor. Rådet skulle inte vara beslutande, men rådgivande för rektorsbeslut.

– Nästan alla nämner att om det verkligen ska bli någon skillnad måste chefer på högsta nivå och på fakultetsnivå visa att det här är viktiga frågor, delta i samtalen och sätta tonen för arbetet – vad vill Umeå universitet vara när det kommer till arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor?

I linje med det föreslås att en rektor bör ha arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor som särskilt ansvar. Efter att Heidi Hansson slutat som vicerektor har rektor Hans Adolfsson beslutat att ta det ansvaret. 

Nytt utskott föreslås

Det andra större förslaget på förändring är en förstärkning av studentperspektivet. Det görs bland annat genom tillskapandet av ett nytt utskott, som Ulrika Haake väljer att kalla Hållbart studieliv, som ska ersätta den Studiesociala samverkansgruppen. En arbetsmiljö- och likavillkorssamordnare för studenter föreslås anställas vid Studentcentrum. Den personen blir då också representant i det övergripandet ALV-rådet.  

– Med ett sådant utskott, med person som anställd särskilt för att hantera de frågorna, samt även en förstärkning på Studenthälsan, tänker jag att Umeå universitet kan bli bättre på utbildningsanordnarperspektivet, för där är vi svaga i dag, säger Ulrika Haake. 

Arbetsmiljökommittén skulle också vara ett utskott till ALV-rådet. 
På både fakultets- och institutionsnivå föreslås att team för ALV-frågor inrättas och att dekan (alternativt pro-/vicedekan) vid fakulteten är länken mellan institutionerna och det övergripande rådet. 

Rapporten kan alla läsa

Detta är bara några av förslagen som nämns i rapporten, som nu är överlämnad till rektor och kommer att vara rådgivande i Universitetsledningens fortsatta arbete för en tryggare arbets- och studieplats. Den finns även tillgänglig att läsa för alla som vill, på både svenska och engelska. 

Läs: Utredning av organisation för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Umeå universitet. 

Den 2 februari bjuds alla medarbetare och studenter in att ta del av Ulrika Haakes presentation av rapporten i Vardagsrummet, som ligger i Humanisthuset på Campus Umeå. Då finns möjlighet att höra mer om alla förslagen, komma med synpunkter och ställa frågor. Presentationen hålls på svenska klockan 13.00–14.00, då närvarar även rektor och kan svara på frågor. Mellan 15.00–16.00 hålls samma presentation på engelska. 
Presentationen går också att se digitalt på live.umu.se vid båda tillfällena. 

Dessa har intervjuats under utredningen

Stora delar av universitetsledningen 
Personalchef och andra representanter från Personalenheten 
Dekaner 
Ledamöter i Strategiska rådet för lika villkor 
Ledamöter i Arbetsmiljökommittén 
Arbetsmiljö- och likavillkorssamordnare  
Handläggare för lika villkor  
Kanslichefer 
Prefekter/enhetschefer 
Arbetsmiljöombud (AMO/HAMO/HSAMO) 
Företrädare för lika villkor 
Fackliga representanter  
Studentkårsrepresentanter