"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-16

Framgångsrikt nordiskt forskningsnätverk i Umeå

NYHET Den fjärde årliga forskningskonferensen Nordic Research Network on Critical Perspectives on Children, Young People, Welfare and Education gick av stapeln i Umeå 14-15 juni. Presentationer, tematiska diskussioner och planering av det fortsatta arbetet stod på programmet.

Forskningsnätverket NordCrit består av en större grupp Nordiska forskare som initierar ny forskning och arrangerar doktorandkurser, konferenser och symposier. I centrum finns en pågående diskussion om barns och ungas villkor i ett föränderligt Norden. Diskussionen rör såväl specifika utbildningssammanhang som övergångar mellan skola och arbetsliv.

Gruppen strävar efter att vara ett arbetande nätverk. Ett konkret resultat av detta arbete är ett aktuellt temanummer i den internationella tidskriften European Educational Research Journal där ett antal Umeåbaserade forskare bidrar. Temat för detta kommande nummer är ’Agency in a Changing Educational Context: negotiations, collective actions and resistance’. Se www.wwwords.co.uk/eerj/content/pdfs/9/issue9_2.asp.

Konferensen i Umeå hölls i Naturvetarhuset och inleddes med två presentationer. Lena Lidström berättade om sitt avhandlingsarbete under rubriken ’A Journey with uncertain destinations. Young adult’s school-to-work transitions in a biographical perspective’. Lena poängterade bland annat att unga vuxnas övergångar präglas av osäkerhet och utsatthet vilket övergångssystemet (bland annat i form av studie- och yrkesvägledning) har svårt att hantera. Lenas fortsatta forskning inom detta område sker inom ramen för projektet ’Osäkra övergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna i longitudinellt perspektiv’.

Petra Angervall, Jan Gustafsson och Eva Silfver presenterade preliminära resultat från ett pågående projekt med namnet ’Kön och karriär i akademin’. Intervjustudier vid ett antal pedagogiska institutioner i Sverige visar att kön, tillsammans med klass, har betydelse för hur forskare tänker om karriär och gör karriär. Resultaten tyder bland annat på att institutionerna är mycket olika som sociala rum betraktade. Vissa är prestigefyllda och forskningstunga medan andra institutioner i huvudsak ägnar sig åt undervisning vilket påverkar uppfattningar och möjligheter till karriär.

Konferensen innehöll också workshops, tematiska diskussioner och diskussioner kring fortsatt arbete med gemensamma forskarutbildningskurser och nya forskningsprojekt. Sammanfattningsvis kunde arrangörsgruppen, bestående av Carina Hjelmer, Mikaela Nyroos, Lena Lidström, Joakim Lindgren, Lisbeth Lundahl, Linda Rönnberg och Maria Rönnlund, konstatera att konferensen var uppskattad bland deltagarna.

Kommande NordCrit-konferens kommer att arrangeras i Göteborg 15-16 augusti 2011. Arbetsnamnet för denna konferens är ’Assessment and performativity’. Detta tema drar uppmärksamheten till de oförutsedda sociala och etiska konsekvenserna av ett ökat (och snävare) fokus på bedömning och resultat i de nordiska ländernas utbildningssystem.