"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-15

Future Forests får beröm av internationell expertpanel

NYHET Sveriges största skogsforskningsprogram – Future Forests – är inne på upploppet. I en internationell utvärdering får nu programmet fint erkännande för att ha skapat en god miljö för tvärvetenskapligt forskningssamarbete och samverkan med samhället. Utvärderarna uppmuntrar alla ansträngningar som görs för att ta tillvara på det som byggts upp.

– Vi vill gärna se att man bygger vidare på kontakten med samhällsaktörerna och gör den ännu starkare, säger Harald Dovland, ordförande i den internationella expertpanel som utvärderat forskningsstiftelsen Mistras samlade klimatforskning.

Future Forests är en gemensam flerårig forskningssatsning mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Under sju år har forskningsprogrammet tillsammans med skogens intressenter försökt få svar på frågan om hur skogen bäst ska nyttjas. Mistra, som är en av Future Forests huvudfinansiärer, gav 2015 en expertpanel ­uppdrag att undersöka effekten av forskningsstiftelsens alla klimatforskningsprogram. I avsnittet om Future Forests lyfts flera av forskningsprogrammets styrkor fram som viktiga för de stora genomslag som forskningen haft. Dit hör att målmedvetet arbeta för att stärka samarbetet över disciplingränserna.
– Future Forests ser inte på sitt ämne som enbart en naturvetenskaplig naturresursaktivitet utan väger starkt in det sociala aspekterna. Det applåderar vi!, säger Harald Dovland, som bland annat varit Norges nationella klimatförhandlare och haft ledande uppdrag inom FN.

Future Forests forskning utgår från att skogens framtidsfrågor kräver ny kunskap om både skogens ekologi och skötsel, samhällssystemet som omgärdar skogen och skogsbruket och människornas roll i det hela. Att beskriva människors olika värderingar, attityder och förhoppningar om hur skogsbruket ska vara utformat i framtiden har setts som en viktig pusselbit och avgörande kunskap för beslutsfattarnas möjligheter att skapa ett samhälle som klarar av att möta klimatutmaningarna.

Några av forskarna och medarbetarna inom skogsforskningsprogrammet Future Forests.

Nytänkande sätt att engageraDet omfattande projekt som handlade om skogsintressenters framtidsvisioner lyfts i utvärderingsrapporten fram som ett av Future Forests viktigaste bidrag till forskningen:
"Kanske ligger Future Forests mest nytänkande grepp i arbetet med att engagera intressenter i att beskriva visioner för alternativa skogsframtider och de steg som krävs för att nå dit under en pågående klimatförändring."

I utvärderingen beskrivs Future Forests som exceptionellt produktivt med över 250 vetenskapligt granskade artiklar sedan 2009. Forskningskommunikationen lyfts också fram som framgångsrik, inte minst tidningen Skog & Framtid som når ut till 225 000 privata skogsägare. Harald Dovland menar att överlag kunde kommunikationen av resultat från Mistras klimatforskning bli ännu bättre. Den kunde vara mer riktad mot de som verkligen behöver det – myndigheter, politiker, andra forskare och intressenter av olika slag.

– Det finns en ökad potential i forskningsresultaten när de når rätt personer, rätt beslutsfattare och andra forskare. Här finns det goda exempel att bygga vidare på, säger Harald Dovland, som vill uppmana forskare att sträva efter att bli bättre på att presentera sina resultat. Han fortsätter:
– Den bästa kommunikationsformen är att ha direkt kontakt mellan forskare och intressenter, det är det budskap vi fått från många av dem vi pratat med.

Sveriges största skogsforskningsprogram
Att skapa effektiva och givande möten mellan forskare och intressenter är en del av syftet med den plattform som Future Forests byggt upp. Bredden av discipliner och den tvärvetenskapliga ansatsen ska bidra till att öka utbytet för samhället och för alla som deltar. Utvärderingsrapporten konstaterar att: "Future Forests, som är det största initiativet för skogsforskning i Sveriges historia, har hittat en nytänkande och effektiv form för att engagera intressenter och uppmuntra tvärvetenskap."

Den internationella utvärderingspanelen pekar i sin rapport ut framtidens prioriterade klimatforskningsfrågor. Bland annat bör Sveriges vision om att bli koldioxidneutralt år 2050 sätta igång en aktiv forskningsverksamhet. Bioekonomi i Sverige lyfts fram som ett av de prioriterade ämnesområdena. Harald Dovland spekulerar i att ett forskningsprogram om bioekonomi skulle kunna ta ett helhetsgrepp om vad skogen skulle kunna bidra med till ett koldioxidneutralt samhälle. Den stora utmaningen som kvarstår för Future Forests är att skapa förutsättningar för att det viktiga som byggts upp kan leva kvar och utvecklas vidare.

Läs mer:

Om Future ForestsOm rapporten

Text: Annika Mossing, Camilla Bergvall
Foto: Viktor Wrange, SLU

Redaktör: Camilla Bergvall