"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-02

Fyra miljoner till utvärdering av Sveriges första reningsverk för läkemedelsrester

NYHET Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar fyra miljoner kronor på ett projekt lett av kemisten Jerker Fick vid Umeå universitet. Projektet handlar om att utvärdera avancerad rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, vilket sker i full skala på Knivsta reningsverk.

– Det känns riktigt roligt att få slutföra detta projekt som nu pågått i två år och där vi nu går in i slutfasen. Vi kommer att i detalj utvärdera hur mycket mer läkemedelsrester som kan renas bort om man kompletterar nuvarande reningsverk med ozonbehandling, säger Jerker Fick, forskare vid Kemiska institutionen.

Reningsverken har fram till i dag inte haft någon möjlighet att rena avloppsvattnet från läkemedel. De hamnar istället obönhörligen i miljön där de kan orsaka stor skada i havs- och vattenmiljön. I juli 2015 togs Sveriges första fullskaliga läkemedelsrening i drift vid Knivsta reningsverk och ozonet stängdes av sista januari i år. Under denna tid renades det utgående avloppsvattnet i Knivsta reningsverk ytterligare genom ozonering för att få bort läkemedelsrester.

Reningen följs nu upp genom kemiska analyser och provtagning dels i olika delar av reningsverket men också i Knivstaån nedströms och uppströms reningsverkets påsläpp. Preliminära resultat och tidigare studier har visat att metoden har visat sig reducera läkemedelshalterna med minst 80 procent.

Knivsta reningsverk - först ut med fullskalig läkemedelsrening. Foto: Berndt Björnelius

Ozon är en reaktiv gas som reagerar med olika kemikalier, däribland läkemedel, och oxiderar dessa.

– Vissa läkemedel försvinner helt, till exempel huvudvärksmedicinen paracetamol, men en del såsom epelepsimedlet karbamazepin är så stryktåliga att de inte påverkas så mycket, säger Jerker Fick.

Forskargruppen i Umeå samarbetar med forskare vid Göteborgs universitet, KTH och SLU. I projektet kommer de att göra en utvärdering av ozoneringen och de positiva och eventuellt negativa effekter tekniken kan ha på vattenlevande organismer såsom kräftdjur och fisk, exempelvis spigg och regnbåge. Detta gör forskarna genom att detaljstudera bakterier och insekter i Knivstaån, efter att ån har fått ta emot ozonbehandlat avloppsvatten i ett halvår. Det har också utförts två laborationsstudier på hur det renade vattnet påverkat olika fiskarter.

– Detta är mycket relevant del av projektet eftersom det kan visa om ett renare vatten är bra för växter och djur men det kan också visa om det har bildats något miljöfarligt när kemikalierna reagerade med ozon. 

I projektet ingår också att presentera rekommendationer och kostnadsberäkningar för en bred implementering i Sverige.

Om anslaget:

Havs- och vattenmyndigheten lämnar bidrag på 4 032 000 kronor fördelat på två år för projektet ”Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i full skala”. Syftet med projektet är att genomföra ett fullskaligt projekt med ozonering vid Knivsta reningsverk för att få praktisk erfarenhet av implementering och drift, samt bidra med kunskap om skalfaktorer, kostnadsberäkning och resursanvändning.

För mer information, kontakta gärna:

Jerker Fick, kemiska institutionen
E-post: jerker.fick@umu.se
Telefon:090-786 93 24

Pressbild för nedladdning. Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Ingrid Söderbergh