"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-30

Gammakameraundersökning gör det möjligt att tidigt ställa Parkinsondiagnos

NYHET Gammakameraavbildning med SPECT-teknik gör det bland annat möjligt att ta reda på om dopaminbrist ligger bakom symtomen vid misstänkt parkinsonliknande sjukdom. Det visar en avhandling som Susanna Jakobson Mo försvarar vid Umeå universitet den 5 juni.

Vid Parkinsons sjukdom (PS) sker en gradvis och uttalad förlust av dopaminceller i vissa områden av hjärnan, vilket leder till allvarlig brist på dopamin med typiska rörelserelaterade symtom (parkinsonism). Två andra, ovanligare sjukdomar, multipel systematrofi (MSA) och progressiv supranukleär paralys (PSP) liknar Parkinsons sjukdom. Gemensamma symtom är främst skakningar, stelhet och långsamhet.

Trots att dessa sjukdomar utvecklas olika är symtomen ofta likartade i ett tidigt stadium. Även många andra tillstånd kan ha liknande symtom men utan dopaminbrist som bakomliggande faktor. Detta försvårar analysen av sjukdomsbilden, och det kan ta lång tid att ställa rätt diagnos. Därför finns behov av kompletterande, till exempel avbildande, metoder för att snabbare komma fram till rätt diagnos. En tidig diagnos är mycket viktig för att patienten ska kunna få rätt symtomlindrande behandling, men även för att kunna ge patienten och dess närstående korrekt rådgivning och annat stöd.

I sitt avhandlingsarbete har Susanna Jakobson Mo använt den nuklearmedicinska metoden SPECT, som är en skiktbaserad teknik för avbildning, för att ge en bild av dopaminfunktionen i de centrala delar av hjärnan som kontrollerar våra rörelser (striatum). Enkelt kan man likna detta med en ”omvänd röntgenundersökning”; en liten mängd målsökande spårämne ges i blodet och fördelningen av spårämnet i hjärnan kan sedan avbildas i gammakameran med SPECT. I studierna användes två olika spårämnen. Det ena (123I-FP-Cit, DaTSCAN™) speglar mängden dopaminproducerande nervceller och används vid diagnostik av parkinsonliknande sjukdomar. Det andra spårämnet (123I-IBZM) visar funktionen hos en viss typ av dopaminreceptorer (D2).

Målsättningen i avhandlingsarbetet var att ta reda på om SPECT kan bidra till en säkrare diagnos och prognosvärdering redan i ett tidigt stadium av olika parkinsonsjukdomar.

Resultaten visar bland annat att den dopaminproducerande funktionen hos patienter som nyligt fått symtom av PS, MSA och PSP var tydligt nedsatt i hela striatum jämfört med hos jämnåriga friska kontrollpersoner. Susanna Jakobson Mo slår därför fast att SPECT bidrar till en tidigt ökad diagnostisk säkerhet vid osäkerhet om dopaminbrist ligger bakom symtomen vid misstänkt parkinsonliknande sjukdom. Patienter med Parkinsons sjukdom, som främst hade andra symtom än skakningar vid insjuknandet, hade tydligt lägre dopaminproducerande funktion jämfört med patienter som hade skakningar som första och mest uttalade symtom. Det talar för att SPECT kan skilja mellan olika varianter av Parkinsons sjukdom och påvisa olika prognos.

SPECT-undersökning med dessa spårämnen kunde inte särskilja sjukdomarna PS, MSA och PSP i det första symtomgivande skedet av sjukdomen. Däremot visade en uppföljningsstudie skillnader i dopaminreceptorfunktionen mellan patienter som fått diagnosen MSA jämfört med PSP och PS. Dessa fynd kan bidra till större kunskap om dessa sjukdomar.

Studierna i avhandlingen är del i ett pågående, stort långtidsprojekt i Umeåregionen. Målsättningen är att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom och liknande sjukdomar ur olika synvinklar. I det delprojekt som ligger till grund för den avhandling Susanna Jakobson Mo har skrivit, har 172 patienter med parkinsonistisk sjukdom deltagit och följs med SPECT-undersökningar från insjuknandet och under de närmast följande åren.

Susanna Jakobson Mo är specialist i radiologi och nuklearmedicin och arbetar som överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Hon är född i Umeå, uppvuxen i Uppsala och återvände till Umeå för studier på läkarutbildningen 1990. Hon kan nås på:
Telefon: 090-785 31 79
E-post: susanna.jakobson.mo@diagrad.umu.se

Den 5 juni försvarar Susanna Jakobson Mo, institutionen för strålningsvetenskaper, sin avhandling med den svenska titeln: Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk Parkinsonism: pre- och postsynapisk dopamin SPECT. (Engelsk titel: Nuclear medicine methods in idiopatic Parkinsonism: Pre- and postsynaptic dopamine SPECT). Opponent: Rimma Axelsson, adjungerad professor, Karolinska institutet, Stockholm.
Disputationen äger rum den 5 juni kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus – NUS, Byggnad 3A, 2 tr, sal 260.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz